Rorschach Testinde Paranoid Bozukluğun Görünümü

Author:

Number of pages: 10-22
Year-Number: 2019-15

Abstract

Paranoid bozukluk (hezeyanlı bozukluk), DSM-III’te yer alan ve sanrılar ile karakterize olan psikiyatrik bir bozukluktur. Bu bozukluğun toplum genelinde görülme sıklığı %0.18’dir. Sanrılar genellikle grandiyöz, perseküsyon, kuşku, somatik, erotomanik ve kıskançlık şeklinde görülmektedir. En sık karşılaşılan sanrı türü, perseküsyon sanrılar olup kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülmektedir. Bu bozukluğun tedavisinde yaygın olarak psikiyatrik ilaç kullanımına başvurulmaktadır. Ancak bu bozukluğa sahip hastaların genel işlevsellik düzeylerinde, kendilerinde bir sorun olduğunu fark etmelerine sebep olacak düzeyde bir düşüşün meydana gelmemesi, tedavi arayışına girmelerini zorlaştırmakta ve engellemektedir. Diğer yandan sanrılar diğer psikiyatrik bozukluklarda görülen ortak bir semptom olduğundan tanı ve dolayısıyla tedavi sürecinin etkinliği açısından ayırıcı tanıların doğru tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmanın temel amacı,paranoid bozukluğasahip olan kişilerin Rorschach Testine verdikleri anlamlı tepkilerin belirlenmesi ve paranoid bozukluğun klinik görünümünün gözden geçirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda bir danışma merkeziyle işbirliğine gidilmiş, 15’i erkeklere ve 15’i kadınlara ait olan paranoid bozukluk tanısı almış toplam 30 test protokolü incelenmiştir. İnceleme sürecinde verileri değerlendirmek için HermannRorschach tarafından geliştirilen ve istatistiksel temele oturtulmuş Rorschach araştırma formundan ve Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular,paranoid bozukluk tanısı almış hastaların dışa dönük bir kişilik yapısına sahip olduklarını ve sosyal çevre ile ilişkilerinde yoğun ilişki isteği duyduklarını göstermektedir.

Keywords

Abstract

Delusional disorderis a psychiatric disorder characterized with delusions and took place at DSM-III. Prevalence of this disorder is approximately %0.18. There are different types of delusionssuch as persecutory, jealousy, somatic, eroto manic,grandiose and suspicion.Generally treatment method for this disorder occur with antipsychotic medicine.Howeve patients whose diagnosed with delusional disorder havent experience dangerously low functionality level and thus it prevent them from to seek treatment and rarely to recognize to have a problem. On the other hand, delusions are mutual symptoms with other psychiatric disorder and this mutuality certainly must take into account for effective dignosis and treatment. Main purpose of this research is to determine significant responses to Rorschach Test whose have diagnosed delusional disorder and toreviewclinicalaspects of delusional disorder. For this purpose, established a coorperation with psychological counseling and guidance center and examined thirty Rorschach Test protocol. In examination process, it utilized Rorschachresearch form which developed and placed on a statistical footing by Hermann Rorschachand Mann Whitney U Test for analyzing research data. Research findings show individuals whose have diagnosed delusional disorder may have extrovert personality structure and also they may have intense connection desire regarding their relations of social environment.

Keywords