Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1305-1315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik, ülkelerin gelişme ve kalkınmalarında oldukça önemli bir olgudur. Bu çalışma geleceğin girişimci adayları olabilecek Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek üzere yapılmıştır. 1 Şubat - 30 Mayıs 2018 tarihlerinde yürütülen çalışmada, anket yoluyla veri toplanmıştır. Toplanan anketlerden 390 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde frekans, güvenilirlik, ANOVA, t-testi analizleri yapılmıştır. Analiz bulgularına göre öğrencilerin girişimci eğilimlerinin olduğu söylenebilmektedir. Öğrencilerin girişimcilik özellikleri en yüksek oranda “İçsel Kontrol” boyutundadır. “Belirsizliğe Tolerans” boyutu ise genel ölçek ortalamasının altında kalarak en düşük ortalamaya sahip olan boyut olmuştur. “İçsel Kontrol” ve “Yaratıcılık” boyutlarında ise bölümler arası anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yine çalışmanın bulgularında öğrencilerin cinsiyetine ve yaşına göre girişimci özelliklerinin anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerden kendine ait bir işyeri açma düşüncesine sahip öğrenciler ile böyle bir düşüncesi olmayan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin çoğunda girişimcilik eğilimlerinin olduğu ancak bu konuda izleyecekleri yol ve yöntemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Entrepreneurship is a significant phenomenon for the development of countries. The present study was conducted to determine the entrepreneurship tendencies of the students of Mersin University, Tourism Faculty, who may be the future entrepreneur candidates. The study was conducted between February 1 and May 30, 2018. The data were collected with questionnaires. A total of 390 questionnaires were usable among the collected ones. The frequency, reliability, ANOVA, t-test analyses were carried out on the data. According to the findings of the analyses, it is possible to claim that the students have entrepreneurial tendencies. The entrepreneurship features of the students are at the highest level in the “Internal Control” dimension. The “Tolerance to Uncertainty” dimension was determined to have the lowest average and was below overall scale average. Significant differences were detected among the departments of the students in the “Internal Control” and “Creativity” dimensions. Again, among the findings of the study, it was also determined that entrepreneurial characteristics showed significant differences according to the gender and age of the students. Besides, significant differences in entrepreneurial tendencies were also detected between the students who had the idea of opening a business that belong to themselves and the students who did not have such an idea. According to the results of the study, it was determined that most of the students had entrepreneurial tendencies; however, they did not have adequate knowledge on the methods they would apply.

Keywords


 • Avşar, M. (2007). “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması,

 • Avşar, M. (2007). “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması,Çukurova Üniversitesi’nde Bir Uygulama”(Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Adana.

 • Aydeniz, N. ve Akkuş, B. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik EğilimlerininBelirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Munzur Üniversitesi Örneği”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(13), 162-177.

 • Başar, M., Tosunoğlu, T.B.ve Demirci, A.E. (2001). “Girişimcilik ve Girişimcinin Yol Haritası İş Planı”, Eskişehir: Eskişehir Ticaret Odası Yayını.

 • Bilge, H. ve Bal, V. (2012). “Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 131-148.

 • Bozkurt, Ö. ve Erdurur, K. (2013). “Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi,8(2), 57-78.

 • Bula H. O. (2012). “Evolutionand Theories of Entrepreneurship: A Critical Review on the Kenyan Perspective”, International Journal of Business and Commerce, 1(11): 81-96.

 • Drucker, P. (1984). “Innovationand Entrepreneurship: Practice And Principles”, Harper&Row, Publishers, Inc.

 • Er, P. H. (2013). ”Girişimcilik ve Yenilikçilik Kavramlarının İktisadi Düşüncedeki Yeri: Joseph A. Schumpeter”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29,75-85.

 • Erdem, F. (2001). “Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2), 43-61

 • Eren, (2016). “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik ÖzelliklerininBelirlenmesine Yönelik Nicel Bir Araştırma”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1(5), 97- 128.

 • Eleren, A. ve Sadykova, G. (2016). “Girişimcilik Eğilimi ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki:Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 189- 209.

 • Gürel, E., Altınay, L. ve Daniele, R. (2010). “Tourısm Students’ Entrepreneurial Intentions”, Annals of Tourism Research, 37(3), 646–669.

 • Işık, C. Tırak, L. ve Işık, Z. (2016). “Potansiyel Kadın Turizmcilerin Girişimcilik ve İnovasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi”, Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 31-44.

 • İbicioğlu, H., Özdaşlı, K. ve Alparslan A. M. (2009). “Girişimci Özellikler ve Girişimcilik TürüTercihi Üzerinde Ebeveyn Etkisi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırması”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 521–538.

 • İplikçioğlu, İ. ve Taşer, A. (2009). “İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci AdayıÖğrenciler Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 13-25.

 • İstanbullu Dinçer, F., Akova, O., Ertuğral Muğan, S. ve Çifçi Aydoğan, M. (2016). “Türkiye’deTurizm Sektöründe Kadın İstihdamı: İmkanlar ve Engeller”, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 1, 379-395.

 • İşcan, Ö. ve Kaygın, E. (2011). “Potansiyel Girişimciler Olarak Üniversite ÖğrencilerininGirişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 275-286.

 • Kaya, A.(2007). “Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve Kobi Yönetimi”. Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Keskin, S. (2014). “Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 9(1),71-95.

 • Kılıç, R., Keklik, B. ve Çalış, N. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ÜzerineBir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 423-435.

 • Konaklıoğlu, E. ve Kızanlıklı, M. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleri İleGirişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 72-92.

 • Korkmaz, O. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik BirAraştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 209-226.

 • Küçük, O. (2007). “Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi”, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları. Müftüoğlu,T. ve Durukan, T. (2004). “Girişimcilik ve KOBİ’ler”, Ankara: Gazi Kitabevi.

 • Özdevecioğlu, M. ve Karaca, M. (2015). “Girişimcilik ve Girişimci Kişilik: Kavram ve Uygulama”, Konya: Eğitim Yayınevi.

 • Pırnar, İ. (2015). “The Specific Characteristics of Entrepreneurship Process in Tourism Industry”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 75-86.

 • Sincer, E. (2017). “Disiplinlerarası Perspektiften Girişimciliğe Bakış, İktisat, Psikoloji veSosyolojinin Gözünden Girişimcilik”, Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 36-78.

 • Solmaz, S.A., Aksoy, Ö., Şengül, S. ve Sarıışık, M. (2014). “ÜniversiteÖğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(26), 41-55.

 • TÜSİAD (2002). “Türkiye’de Girişimcilik”, İstanbul: Lebib Yalkın Yayınları A.Ş.

 • Wang, C.K. ve Wong, P. (2004). “Entrepreneurial Interest of University Students in Singapore”, Technovation, 24, 163-172.

 • Yetim, N. (2002). “Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2(1), 79-92.

                                                                                                    
 • Article Statistics