Öğrenci Velilerinin WhatsApp Guruplarının Oluşturulması Konusundaki Görüş ve Önerilerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1100-1109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte iletişim kanalları ve şartları da değişmektedir. Günümüzde cep telefonları artık olmazsa olmazlar arasında yerini almıştır. Cep telefonları günlük konuşmanın dışında çok farklı amaçlar için de kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber konuşmanın da alternatif iletişim modelleri oluşmuştur. Cep telefonları sayesinde konuşma anlık iletişim döngüsü haline gelmiştir. Telefonda konuşmanın yerine daha hızlı, daha ekonomik ve daha pratik olduğu gerekçesiyle mesajlaşma yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. İnternetin de ucuzlamasıyla ve bedava sunulmasıyla birlikte internet uygulamaları daha da yaygınlaşmıştır. WhatsApp uygulaması anlık mesajlaşma servisleri arasında en bilinen ve de kullanımı en yaygın olan internet uygulamasıdır. Bu uygulama üzerinde birçok gurup kurulmakta ve de bu guruplarla resim, video, bilgi paylaşımının yanı sıra görüntülü/görüntüsüz konuşmalar yapılmaktadır. Öğrenci velilerinin de WhatsApp gurupları oluşturarak bu özelliklerini kullandığı bilinmektedir. Bu bağlamda, 31 öğrenci velisinin katılımıyla kurulan bir WhatsApp gurubunun paylaşımının yanı sıra velilerin verdiği cevaplar doğrultusunda, sağladığı avantajlar ve dezavantajları incelenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Oluşturulan WhatsApp gurubunun avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğu, kullanım amacının dışına çıkılabildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

Together with technology and globalization, communication channels and conditions change. Nowadays, mobile phones are no longer a must-have. Cell phones are used for different purposes besides everyday conversation. With the advancement of technology, alternative communication models of speech have been formed. Thanks to mobile phones the conversation has become an instant communication cycle. Instead of talking on the phone, messaging methods have been started to be used as it is faster, more economical and more practical. Internet applications have become more widespread with the internet being cheaper and free. WhatsApp app is the most known and most common internet application among instant messaging services. Many groups are established on this application, and these groups include pictures, videos, information sharing, as well as video / non-video conversations. It is known that parents use these features by creating WhatsApp groups. In this context, in addition to sharing the WhatsApp group formed with the participation of 31 parents, the advantages and disadvantages of the parents were tried to be examined. In-depth interview technique was used in qualitative research techniques. In addition to the advantages of the WhatsApp group, it has been seen that there are disadvantages and can be used outside of its intended use.

Keywords


 • Balcı, Aslı ve Tezel Şahin, Fatma (2018). Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının

 • Balcı, Aslı ve Tezel Şahin, Fatma (2018). Öğretmen-Aile İletişiminde WhatsApp Uygulamasının Kullanımı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C: 38, S: 2, 751-778.

 • Göncü, Semih (2018). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Y Kuşağının WhatsApp Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, TRT Akademi, C:3, S:6, 590-613.

 • Tekin, Hasan Hüseyin (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, C: 3, S:13, 101-116.

 • Uzun, Kadriye ve Uluçay, Dilek Melike (2017). İş Ortamında WhatsApp Kullanımı ve Kesintiye Uğrama, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, C:10, S: 1, 216-231.

 • Yazıcı, Tülay (2015). Kişilerarası İletişimde Anlık Mesajlaşma Uygulamalarının Yeri: WhatsAppUygulaması İle İlgili Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, International Journal Of Social Sciences And Education Research, C: 1, S: 4, 1102-1119.

                                                                                                    
 • Article Statistics