Online Distance Education Courses In Universities: The Case Of Yalova University

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1236-1247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gündelik yaşamın herhangi bir alanını bilgi teknolojilerinden uzakta düşünmek günümüzde neredeyse imkansızdır. Bilgisayar ve internet gibi yeni iletişim teknolojileri, diğer her şeyde olduğu gibi uzaktan eğitim kavramını da siber-mekâna taşımıştır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri hem eğitime yardımcı unsurlar olarak, hem de ‘uzaktan eğitim’ adı altında tek başına eğitim sunan kaynaklar olarak görev yapabilmektedirler. Bu çalışmada sözkonusu kavram ile ilgili alanda yapılan çalışmalarının çoğunun “uzaktan eğitim”i tamamıyla çevrimiçi sistemler üzerinden verilen bütünsel bir eğitim biçimi olarak ele aldıkları vurgulanarak, başlangıçta örgün eğitim alma amacıyla üniversitelere başvurmuş öğrencilerin, örgün eğitimleri içerisinde mecburi olarak çevrimiçi uzaktan eğitim ile aldıkları dersler ile ilgili hisleri ve bu derslere yönelik tutumlarını anlamak amaçlanmaktadır. Bu minvalde, Yalova Üniversitesi öğrencilerini örneklem alarak, içinde iki açık uçlu soruyu da barındıran, toplamda 23 maddeden oluşan yeni bir ölçek oluşturuldu ve 255 katılımcı tarafından dolduruldu. Sonuç olarak, örgün öğretimi seçerek üniversite eğitimi alan öğrencilerin, çevrimiçi uzaktan eğitim ile verilen derslere karşı tutumunun oldukça olumsuz olduğu tespit edildi. Sonuçlar, çevrimiçi uzaktan eğitimde önem taşıyan, bir öğretmenle iletişim kurma ihtiyacı, ya da insan etkileşimi (öğrenci-öğretmen) olmayan bir ortamda verilen eğitimde sunulan ders içeriklerinin etkileşimli ve ilgi çekici olma ihtiyacı gibi unsurların önemini ortaya çıkarmaktadır. Araştırmada elde edilen olumsuz sonuçların bu gibi nedenleri literatürdeki çalışmaların çoğuna paraleldir ve makale içerisinde detaylı bir biçimde tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Thinking of any area of daily lives without communication technologies is almost not possible today. Beside everything, new communication technologies like computers and the Internet lead also the concept of distance education to cyber space. New information and communication technologies may both function as a helper for education, and also as a whole source that provide education under the name of ‘distance education’. Emphasizing the fact that most of the literature about this subject handles “distance education” as a full education type provided mainly through online systems, this article aims to understand the feelings and attitudes of university students who originally apply for a classroom-based education, and take some of their courses through online distance education. By taking the students of Yalova University as sample, and by developing a new scale, a survey form consisting of 23 items in total, including two open ended questions, are filled by 255 participants. Eventually, it is found that attitudes of university students that choose classroom-based education towards online distance education courses are quite negative. The results demonstrate the significance of factors such as the need for communicating with an instructor, or the need for an interactive and interesting content design when there is no human (student-teacher) interaction in online distance education. The mentioned reasons of the negative results of this research are parallel to most of the results found in the related literature, and will be discussed in detail throughout the article.

Keywords


 • Akdemir, Ö. (2011). Distance education in Turkish higher education. Journal of Higher Education

 • Akdemir, Ö. (2011). Distance education in Turkish higher education. Journal of Higher Education and Science, 1(2), 69-71. doi: 10.5961/jhes.2011.011

 • Anderson, T. (2011). Toward a theory of online learning. In Anderson, T., & Elloumi, F. (Eds.), Theory and practice of online learning (pp. 35-55). Athabasca University.

 • Arat, T., & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerDergisi, 14(1-2), 363-374, Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/selcuksbmyd/issue/11302/135148Arbaugh, J.B. (2002). Managing the on-line classroom: a study of technological and behavioralcharacteristics of web-based MBA courses. Journal of High Technology Management Research, 13, 203–223. doi: https://doi.org/10.1016/S1047-8310(02)00049-4

 • Arbaugh, J.B. (2000). Virtual classroom characteristics and student satisfaction with internet basedMBA courses. Journal of Management Education, 24(32), 32-54. doi: 10.1177/105256290002400104

 • Arbaugh, J.B., & Duray, R. (2002). Technological and structural characteristics, student learning andsatisfaction with web-based courses – An exploratory study of two on-line MBA programs. Management Learning, 33(3), 331–347.
doi: https://doi.org/10.1177/1350507602333003

 • Bay, Ö.F., & Tüzün, H. (2002). Delivering course content with web in higher educational institutions-part-I. Journal of Polytechnic, 5(1), 13-22. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/download/article- file/384298

 • Bernard, R.M., Abrami, P.C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L., Wallet, P.A., Fiset,M., & Huang, B. (2004). How does distance education compate with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature. Review of Educational Research, 74(3), 379-439. doi: https://doi.org/10.3102/00346543074003379

 • Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53, 445–459. Retrieved from: http://www.uky.edu/~gmswan3/609/Clark_1983.pdf

 • Clark, R. E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology Research and Development, 42(2), 21–29. Retrieved from: http://web.uconn.edu/myoung/Clark.pdf

 • Collis, B. 1995. Anticipating the impact of multimedia in education: Lessons from the literature.Computers in Adult Education and Training, 2(2): 136-149. Retrieved from: https://ris.utwente.nl/ws/files/6401710/K26499__.PDF

 • Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13, 319-340. doi: 10.2307/249008

 • Demiray, U., & İşman, A. (2003). History of distance education, In Aytekin, İ., Barkan, M., Demiray,U (Eds.), Online distance education book. Retrieved from: http://www.tojet.net/e-book/ebook.htm

 • Elcil, Ş., &Şahiner, D.S. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 21-33. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/437897

 • Eom, S.B., Wen, H.J., & Ashill, N. (2006). The determinants of students’ perceived learningoutcomes and satisfaction in university online education: An empirical investigation. DecisionSciences Journal of Innovative Education, 4(2), 215-235. doi: https://doi.org/10.1111/j.1540- 4609.2006.00114.x

 • Erturgut, R. (2008). İnternet temelli uzaktan eğitimin örgütsel, sosyal, pedagojik ve teknolojikbileşenleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(2), 79-85. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/75244

 • Eşgi, N. (2006). Web temelli öğretimde basılı materyal ve yüz yüze öğretimin öğrenci başarısınaetkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-473. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/256362

 • Fidan, M. (2016). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları ve epistemolojikinançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 536-550. doi: 10.16986/HUJE.2016016666

 • Gökdaş, İ., & Kayri, M. (2014). E-öğrenme ve türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri. YüzüncüYıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-20. Retrieved from: http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_II/ozetler/ig_mkayri.htm

 • Guri-Rosenblit, S. (2005). ‘Distance education’ and ‘e-learning’: Not the same thing. Higher Education, 49, 467-493. doi: 10.1007/s10734-004-0040-0

 • Gülnar, B. (2008). Bilgisayar ve internet destekli uzaktan eğitim programlarının tasarım, geliştirmeve değerlendirme aşamaları (SUZEP örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 259-271. Retrieved from: http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/416

 • Hara, N. (2000). Student distress in a web-based distance education course. Information, Communication & Society, 3(4), 557-579. doi: 10.1080/13691180010002297

 • Holmberg, B. (1989). Theory and practice of distance education. London and New York: Routledge.Karataş, S. (2003). Yüz yüze ve uzaktan eğitimde öğrenme deneyimlerinin eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 91-104. Retrieved from: http://www.ebuline.com/pdfs/3sayi/ebu3_7.pdf

 • Kırık, A.M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. doi: 10.17829/midr.20142110299

 • Kim, J., Kwon, Y., & Cho, D. (2011). Investigating factors that influence social presence and learningoutcomes in distance higher education. Computers & Education, 57, 1512-1520. doi:10.1016/j.compedu.2011.02.005

 • Kör, H., Çataloğlu, E., & Erbay, H. (2013). Uzaktan ve örgün eğitimin öğrenci başarısı üzerineetkisinin araştırılması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2), 267-279. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/223274

 • Mehrabian, A. (1971). Silent messages. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

 • Özköse, H., Arı, S., & Çakır, Ö. (2013). Uzaktan eğitim süreci için SWOT analizi. Middle Eastern &African Journal of Educational Research, 5, 41-55. Retrieved from:https://www.researchgate.net/profile/Zehra_Ersozlu/publication/319213145_Effect_of_Using_Photograph_Machine_in_Teaching_Geometrical_Objects_on_Elementary_Mathematics_Students'_Aca

 • Özturan, M., Egeli, B., & Darcan, O. (2000). Türk üniversitelerinde bilgisayar ağlarının uzaktaneğitim aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 108-113. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/hunefd/issue/7818/102717

 • Sun, P.C., Tsai, R.J., Finger, G., Chen, Y.Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful e-learning?An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & Education, 50, 1183-1202. doi:10.1016/j.compedu.2006.11.007

 • Piccoli, G., Ahmad, R., & Ives, B. (2001). Web-based virtual learning environments: a researchframework and a preliminary assessment of effectiveness in basic IT skill training. MIS Quarterly, 25(4), 401–426. doi: 10.2307/3250989

 • Pituch, K. A., & Lee, Y. K. (2006). The influence of system characteristics on e-learning use. Computers & Education, 47, 222–244. doi:10.1016/j.compedu.2004.10.007

 • Rosenberg, M.J. (2001). E-learning: strategies for delivering knowledge in the digital age. Newyork: McGraw-Hill.

 • Sandholtz, J. H., Ringstaff, C., & Dwyer, D. C. 1992. Teaching in high-tech environments: Classroommanagement revisited. Journal of Educational Computing Research, 8, 479-505. doi: https://doi.org/10.2190%2FY5NE-V9RQ-FD63-WC2N

 • Şimşek, N. (2012). Uzaktan eğitimde kalite göstergeleri ve teknoloji temelli uzaktan eğitimin bugöstergeler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 11(21), 1-24. Retrieved from: http://www.ebuline.com/pdfs/21sayi/ebu21_1.pdf

 • Thurmond, V. A., Wambach, K., & Connors, H. R. (2002). Evaluation of student satisfaction:determining the impact of a web-based environment by controlling for student characteristics. TheAmerican Journal of Distance Education, 16(3), 169–189. doi: https://doi.org/10.1207/S15389286AJDE1603_4

 • Tucker, S. (2002). Distance education: Better, worse, or as good as traditional education? OnlineJournal of Distance Learning Administration, Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=EJ643442

 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası sorunlar.Sosyal Bilimler Dergisi, X(1), 125-144. Retrieved from: http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867219.pdf

 • Usta, E., & Mahiroğlu, A. (2008). Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarınınakademik başarı ve doyuma etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 1- 15. Retrieved from: http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1418/17010

 • Webster, J., & Hackley, P. (1997). Teaching effectiveness in technology-mediated distance learning. Academy of Management Journal, 40(6), 1282–1309. doi: 10.2307/257034

 • Yücer, S. (2011). İnternet yoluyla Türkçe öğretimi ve sorunları. Gazi Üniversitesi TürkçeAraştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1(1), 132-143. Retrieved from: http://turkcearastirmalari.gazi.edu.tr/dergi/yil-1/sayi-1/13-yucer-sumeyra.pdf

                                                                                                    
 • Article Statistics