Siyasi İletişimde Siyasal Reklamların Önemine İlişkin Göstergebilimsel Bir Çözümleme

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1161-1169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ticaretten sağlığa, eğitimden eğlenceye çok farklı konularda kullanıcıların buluşup, fikir ve bilgi paylaşımında bulunduğu ortamlar olarak bilinen sosyal medyada yer alan reklamların etkisi yadsınamaz. Siyasi içerikli reklamların da aynı şekilde hedef kitleye vermek istediği mesaj, sosyal medya sayesinde en kısa sürede verilmektedir. Kullanılan her türlü reklam unsuru bir iletişim sürecidir. İletişim sürecinin çözümlenmesi olarak da görülen reklam iletisinin çözümlenmesi bir anlam aktarmasını amaçlar. Bu ileti oluşturulurken görsel ve dilsel öğeleri kullanılır. Görsel ve dilsel öğeler, hedef kitleyi etkilemek amacıyla tasarlanır, bir bütünlük oluşturur ve birbirlerinin anlamına açıklık getirir. 2019 yılındaki yerel seçimlerde aday gösterilip gösterilmediklerine bakılmaksızın, Tekirdağ ili sınırları içerisinde yer alan Çorlu ve Malkara Belediyesi Başkanlarının herkese açık olan Facebook hesapları üzerindeki kapak resimleri incelenmiştir. Siyasal reklam içeriğinde bulunan anlamlar göstergebilimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

The impact of advertisements in social media, known as environments where users meet and share ideas and information on a wide range of topics from trade to health, education and entertainment, cannot be denied. The message that the political content ads are intended to give to the target audience is given as soon as possible with social media. Any advertising element used is a communication process. The solution of the advertising message, which is also seen as the resolution of the communication process, aims to convey a meaning. Visual and linguistic elements are used when creating this message. Visual and linguistic elements are designed to influence the target audience, form an integrity and clarify each other's meaning. Regardless of whether or not they were nominated in local elections in 2019, the cover images on the Facebook accounts of Çorlu and Malkara Municipality Presidents, which are located within the borders of Tekirdağ province, are open to all. The meanings found in the content of political advertising were analyzed by semiotic analysis method.

Keywords


 • Arıklı, Güven (2018). 19 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Gazetelerde Yayınlanan

 • Arıklı, Güven (2018). 19 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Gazetelerde Yayınlanan Siyasal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme, Electronic Turkish Studies, C: 13, S: 14, 253-260.

 • Aydın, Bayram Oğuz ve Süslen, Betül (2018). Siyasal Reklamların Göstergebilimsel YöntemleAnalizi: CHP 2017 Halkoylaması Reklam Filmi Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 18, S: 2, 149-164.

 • Bak, Gökhan (2018). K.K.T.C.’deki Devlet Üniversitelerinin Sloganlarının Göstergebilimsel Açıdanİncelenmesi, ATLAS International Refereed Journal On Social Sciences, C: 4, S: 14, 1438-1443.

 • Bak, Gökhan ve Eşidir, Osman Vedüd (2018). Yeni Medyada Reklam Stratejileri. Mustafa TALAS,Hasan ÇİFTÇİ, Elvan YALÇINKAYA, Др. Бауыржан Ботакараев, Калдыгул Адилбекова(Editörler), Recent Discussions In Social Sciences (205-216), İKSAD Yayınevi, (Çevrimiçi) https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_d2ddd44a7d3c4324887470acc2aa8c66.pdf

 • Barthes, Roland (2012). Göstergebilimsel Serüven, Çevirenler: Mehmet Rifat&SemaRifat, 6. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Doğan, Adem ve Göker, Göksel (2013). Siyasal İletişim Araştırmaları, Ankara: Nobel Yayıncılık. Erkman Akerson, Fatma (2016). Göstergebilime Giriş, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

 • Günay, Veli Doğan (2018). Söylem Çözümlemesi, 2. bs., İstanbul: Papatya Yayıncılık.

 • Güz, Nükhet&Küçükerdoğan, Rengin&Sarı, Nilüfer&Küçükerdoğan, Bülent& Zeybek, Işıl (2002). Etkili İletişim Terimleri, İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

 • Huber, Emel (2008). Dilbilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.Karabulut, Muhittin (2004). Ulusal ve Küresel Pazarlarda Stratejik Pazarlama Yönetimi, İstanbul: Üniversal Yayıncılık.

 • Kocabaş, Füsun ve Elden, Müge (2013). Reklamcılık Kavramlar, Kararlar ve Kurumlar, 13. bs., İstanbul:İletişim Yayınları.

 • Parsa, Seyide ve Parsa, Alev Fatoş (2012). Göstergebilim Çözümlemeleri, 3. bs., İzmir: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

 • Rifat, Mehmet (2011). Homo Semioticus ve Göstergebilim Sorunları, 2. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Saussure, Ferdinand De (2001). Genel Dilbilim Dersleri, Çeviren: Berke Vardar, İstanbul: Multilingual Yayınları.

 • Sığırcı, İlhami (2014). Göstergebilimsel Yaklaşım: Yazılı Basın Sloganlarının İncelenmesi, Editör:Ahmet GÜNEŞ, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim: Yazınsaldan Görsele Anlam Arayışı, Konya: LiteraTürk Yayınları, 155-182.

 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları: Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Vardar, Berke (2001). Dilbilim Temel Kavram ve İlkeleri, İstanbul: Multilingual Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics