Yeni Hayat Bilgisi Dersi 1. Sınıf Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 1082-1092
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sistemi hızlı bir değişim ve gelişim göstermektedir. Günümüzde küresel anlamda eğitim sürecini birçok faktör etkilemektedir. Ekonomiden sosyal bilimlerdeki gelişmeler, sanayiden teknolojideki değişmeler bireyi, öğrenciyi ve öğretmenleri etkilemektedir. Dolayısıyla da bu durum öğretimin en önemli unsurlarından birisi olan öğretim programlarının gelişimini de zorunlu hale getirmektedir. Eğitim sistemimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılından başlayarak ilkokul 1. sınıf öğretim programları, ortaokul 5. sınıf öğretim programları ve ortaöğretim 9. sınıf öğretim programları aynı anda geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Bu araştırmanın amacı 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan yeni ilkokul hayat bilgisi dersi 1. sınıf öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma nitel araştırma türündedir. Burada görüşme yöntemiyle az sayıda sınıf öğretmenleriyle görüşme yapılarak derinlemesine ve detaylı bir şekilde bilgi toplanmıştır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma Ankara’da iki devlet ilkokulu 1. sınıfta görev yapan 8 sınıf öğretmeniyle yapılmıştır. Araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile gerçekleştirilmiştir. Burada içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. İlkokul hayat bilgisi dersi 1. sınıf öğretim programının incelenmesinde; karşılaştırma, temel dayanak, kazanımlar, içerik/ders kitabı, öğrenme öğretme süreci, değerlendirme ve sonuç ana kategorileri oluşturulmuştur. Araştırma sonunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre öğretim programının öncekiyle (2015) benzer olduğu, kazanımların uygun ve yeterli, içerikte konu-kazanım ilişkisinin yeterli olduğu, öğrenme öğretme sürecinde sınıf içi iletişimin ve etkileşimin sağlandığı, sağlıklı bir değerlendirmenin yapıldığı bulunmuştur. Öğretim programının olumlu yönü olarak, günlük yaşam becerileriyle uyumlu olduğu; olumsuz yönü olarak ise ders ve etkinlik için sürenin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada sınıf öğretmenleri, ders ve etkinlik sürelerinin arttırılmasını ve Atatürkçülük konularının konularla ilişkilendirilmesini önermiştir.

Keywords

Abstract

The education system shows a rapid change and development. Many factors influence the today's education process in a global sense. Developments in the social sciences from the economy, changes in technology from industry affect the individuals, the students and the teachers. Therefore, the development of the curriculum, which is one of the most important elements of education, is also becomes compulsory. Starting from the 2017-2018 academic year, primary school 1st grade curriculum, elementary school 5th grade curriculum and 9th grade secondary education programs have been developed and started to be implemented at the same time. The aim of this study is to reveal the opinions of teachers about the new curriculum of life science lesson at 1st grade in 2017-2018 academic year. This study is a qualitative research type. In this study, interview with a small number of class teachers was conducted in depth and detailed information was collected. In this research, appropriate sampling techniques were utilized from purposeful sampling methods. The research was carried out with 8 class teachers teaching at the first class of two state primary schools in Ankara. The interview technique was used in the research. The interviews were conducted with the semi-structured interview form developed by the researcher. Content analysis technique was used. In the examination of the curriculum of life science lesson at 1st grade in primary school; The main categories are formed as comparison, basics, gains, content / textbook, teaching-learning process, evaluation and conclusion. At the end of the study, it was found that according to the opinions of the classroom teachers, the curriculum was similar to the previous one (2015); acquisitions are enough and eligible, subjects-acquisition relation is enough in content, interaction and communication was enough in teaching and learning process and assesment was done appropriate way. As a positive aspect of the curriculum, it is compatible with daily life skills; As for the negative aspect, it was found out that the time for the lesson and the activities was insufficient. In this study, primary school teachers suggested increasing the duration of lessons and activities and associating the subjects with Kemalism with subjects.

Keywords