İlkokul Öğretmenlerinin Okuma Tutum ve Alışkanlıklarına İlişkin Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 1037-1051
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin öncelikli olarak okumaya karşı olumlu yönde tutum geliştirmesi, kendisini okuma alanında geliştirecek etkinliklerle iç içe olması, okumaya karşı olumlu tutum ve alışkanlığı önce kendisinin kazanması gerekmektedir. Kendisini okumaya karşı tutum ve alışkanlık konusunda geliştiren öğretmen, öğrencilerine olumlu bir rol model olacaktır. Bu araştırma, ilkokul öğretmenlerinin okumaya karşı tutumlarını ve okuma alışkanlıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel veriler odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki devlet okullarında görev yapan 10 öğretmen ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda ilkokul öğretmenlerinin okumaya yönelik görüşlerinin olumlu yönde olduğu görülmektedir. Öğretmenler genel olarak ev ve iş yükünün fazlalığı, kütüphanelerin yetersizliği, okumaya karşı olumsuz tutum, geçim sıkıntısı, okuma alışkanlığı kazanamama, aktif sosyal medya kullanımı gibi sebeplerden dolayı yeterince kitap okumadıklarını ifade etmişlerdir. İlkokul öğretmenlerinin genel olarak gürültülü ortamlarda kitap okumayı tercih etmedikleri ve bireysel ve çevresel faktörlerin okumalarını etkilediği görülmektedir. Ayrıca ilkokul öğretmenlerinin sosyal medyayı yetersiz okumalarının bir nedeni olarak gördükleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Teachers have to develop a positive attitude towards reading, to be involved in activities that will improve themselves in the field of reading, and to gain positive attitudes and habits towards reading. The teacher, who develops himself on good attitude and habit towards reading, will be a positive role model for his students. This research aims to determine the attitudes of primary school teachers towards reading and their reading habits. Qualitative method was used in the research. Qualitative data were collected by focus group interviews. In the 2017-2018 academic years, a focus group interview was held with 10 teachers working in public schools in Ankara. As a result of the study, it is seen that primary school teachers' views on reading are positive. Teachers generally stated that they did not read enough books due to reasons such as excessive home and workload, lack of libraries, negative attitude towards reading, financial difficulty, lack of reading habit, and active social media use. It is seen that primary school teachers generally do not prefer to read books in noisy environments and individual and environmental factors affect their reading. In addition, it was determined that primary school teachers perceive social media as the reason for their lack of reading.

Keywords


 • Akıncı, Z. (2015). Meslek yüksekokullarında verilen turizm eğitiminin değerlendirilmesi: bir odak

 • Akıncı, Z. (2015). Meslek yüksekokullarında verilen turizm eğitiminin değerlendirilmesi: bir odak grup çalışması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi-MJH, 5(1), 43-59.

 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya.

 • Arı, E. & Demir, M. K. (2013). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 116-128.

 • Aslantürk, E. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi vealışkanlıklarının karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.Aydın Yılmaz, Z. (2007). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel.

 • Balcı, V., Demirtaş, M., Gürbüz, P., İlhan, A. & Ersöz, V. (2003). Ankara’daki üniversiteöğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımlarının araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 158, 161- 173.

 • Başaran, M. & Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-92.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

 • Çokluk, Ö., Yılmaz, K. & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107.

 • Durualp, E., Durualp, E. & Çiçeklioğlu, P. (2013). 6-8. sınıftaki öğrencilerin okumaya ilişkintutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 159-174.

 • Guthrie, J. T. & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. Handbook of Reading Research, 3, 403-422.

 • Karafilik, A. (2007). Uygulamalı hızlı ve etkin okuma teknikleri. Ankara: Turhan.

 • Kırcaali-İftar, G. (2004). Özel eğitimde fokus grup araştırmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), 1-7.

 • Krueger, R. A. & Casey, M. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. London: Sage.

 • Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.

 • Özbay, M., Bağcı, H. & Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yöneliktutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 117-136.

 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.

 • Saracaloglu, A. S., Yenice, N. & Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problemçözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 187-206.

 • Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı.Susar Kırmızı, F. (Ed.). (2016). Türkçe öğretimi. Ankara: Anı.Şişman, M. (2015). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

 • Yılmaz, B. (2002). Ankara’daki ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 16(4), 441-460.

                                                                                                    
 • Article Statistics