Mobil Reklamlara Yönelik Tüketici Tutumu

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 986-1000
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma ile cep telefonu kullanan tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumunu ölçmek amaçlanmaktadır. Ölçekte tüketicinin mobil reklamlara yönelik tutumu yararlılık, rahatsız edicilik, fiyat, güven ve yasal düzenlemeler alt boyutlarında ölçülmüştür. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak anket aracı seçilmiştir. Anket formu “Google Drive Form” uygulaması ile hazırlanmıştır. Toplamda 406 kullanılabilir anket araştırmaya dahil edilmiştir. SPSS programı kullanılarak anket sonuçları analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yararlılık, rahatsız edicilik, güven ve fiyat boyutlarında tüketicilerin tutumunun ortalamanın altında bir değer aldığı yani bu boyutlarda olumsuz bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Yasal düzenlemeler boyutunda tüketici tutumu ortalamanın biraz üstündedir. Yani tüketici yasal düzenlemelerin gerekliliğini düşünmektedir. Tüketicinin genel olarak mobil reklamlara yönelik tutumu olumsuzdur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to measure the attitude of mobile consumers using mobile phones towards mobile advertising. The consumer's attitude towards mobile advertising in the scale was measured in the sub-dimensions of usefulness, disturbance, price, trust and legal regulations. Quantitative research method was used as a method of data collection. Survey tool was chosen as a quantitative data collection tool. The survey form was prepared with the “Google Drive Form” application. A total of 406 available questionnaires were included in the study. The results of the survey were analyzed using SPSS program. At the end of the study, it was found that the attitude of the consumers was below the average in terms of usefulness, disturbance, confidence and price dimensions; that is, they have a negative attitude in these dimensions. Consumer attitudes are slightly above average in legal regulations. So the consumer is considering the necessity of legal regulations.The consumer's attitude towards mobile advertising in general is negative.The consumer's attitude towards mobile advertising in general is negative.

Keywords


 • Amberg, M.; Markus H. ve Jens W. (2004). "The Compass Acceptance Model Forthe Analysis and

 • Amberg, M.; Markus H. ve Jens W. (2004). "The Compass Acceptance Model Forthe Analysis andEvaluation of Mobile Services," International Journal of Mobile Communications. sayı 2 (3), 248-

 • Barnes, Stuart J. (2002). Wireless Digital Advertising: Nature And Implications,International Journal of Advertising, 21:3, 399-420.

 • Barutçu, S. (2008). Mobil Pazarlama, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Editörler: İ. Varinli, K. Çatı, Detay Yayıncılık, Ankara.

 • Barutçu, S. ve Öztürk M. (2009). “Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar”, KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:17: 24-41.

 • Bozkurt, F. ve Ergen, A. (2011). “Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mobil Pazarlama Aracı: 2 BoyutluBarkodlar”. 16. Ulusal Pazarlama Kongresi Pazarlamada Geleceğe Yolculuk: “Mobil Pazarlama”.Holiday Inn Airport İstanbul Hotel.

 • Carroll, A.; Barnes, Stuart J.; Scornavacca, E. ve Fletcher, K. (2007). Consumer Perceptions AndAttitudes Towards SMS Advertising: Recent Evidence From New Zealand, International Journal of Advertising, 26:1, 79-98.

 • Cheng, Julian Ming-Sung.; Blankson, C.; Wang, E. ve Chen, L. (2009). Consumer Attitudes And Interactive Digital Advertising, International Journalof Advertising, 28:3, 501-525

 • Grewal, D.; Bart, Y; Spann, M. ve Zubcsek, Peter P. (2016). Mobile Advertising: A Framework and Research Agenda, Journal of Interactive Marketing 34, 3–14.

 • Gündebahar, M. ve Kuş, M. (2013). Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme, Akdeniz Üniversitesi.

 • İspir, N. ve Suher, K. (2009). SMS Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumları Selçuk İletişim, C.5, S.4, 5-17.

 • İşgüder, E. (2007). “Future of Advertising in Mobile World” ,Yeditepe University Graduate Institute of Social Sciences, İstanbul, 2007, s.25.

 • Kurt, O. (2008). Mobile Marketing Nereye Koşuyor. Marketing Türkiye Dergisi, IP Magazin Eki.

 • Özgüven, N. (2013). “Tüketicilerin Mobil Reklamcılığı Kabullenmelerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Uygulama", Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 7-28.

 • Schlosser, A. E; Shavitt, S. ve Kanfer, A. (1999). Survey of Internet Users’ Attitudes TowardInternet Advertising, Journal of Interactive Marketing, V.13 S.3, 34-54.

 • Ström, R.; Vendel, M. ve Bredican, J. (2014). Mobile marketing: A Literature Review On Its Value For Consumers And Retailers, Journal of Retailing and Consumer Services, 21: 101-112.

 • Tsang, M.; Ho, Shu-Chun ve Liang, T. (2004). Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study, International Journal of Electronic Commerce, 8:3, 65-78.

 • Türkay, İ. (2018). Digital in 2018 Raporunda Dünyada ve Türkiye’de Durum,https://vergialgi.net/ekonomi-maliye/digital-in-2018-raporunda-dunyada-ve-turkiye-de-durum/ E.T. 21.11.2018

 • Usta, R. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklâmcılığa, Karşı Tutumları, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 294-309.

 • Varshney, U.; Vetter, R. Jun. (2002). “Mobile Commerce: Framework,Applications and Networking Support”, Mobile Networks and Applications; 7, 3.

 • https://pazarlamasyon.com/pazarlama/mobil/mobil-pazarlama-odullerinde-turkiyeden-6- basvurufinale-kaldi/ E.T. 21.10.2018

 • https://www.iabturkiye.org/iab-turkiye-2017-yili-dijital-reklam-yatirimlarini-acikladi, E.T. 23.10.18

 • http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017/ E.T. http://www.mmaglobal.com/. Erişim Tarihi: 13.09.2018

                                                                                                    
 • Article Statistics