Mobil Reklamlara Yönelik Tüketici Tutumu

Author:

Year-Number: 2018-14
Number of pages: 986-1000
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma ile cep telefonu kullanan tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumunu ölçmek amaçlanmaktadır. Ölçekte tüketicinin mobil reklamlara yönelik tutumu yararlılık, rahatsız edicilik, fiyat, güven ve yasal düzenlemeler alt boyutlarında ölçülmüştür. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak anket aracı seçilmiştir. Anket formu “Google Drive Form” uygulaması ile hazırlanmıştır. Toplamda 406 kullanılabilir anket araştırmaya dahil edilmiştir. SPSS programı kullanılarak anket sonuçları analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yararlılık, rahatsız edicilik, güven ve fiyat boyutlarında tüketicilerin tutumunun ortalamanın altında bir değer aldığı yani bu boyutlarda olumsuz bir tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Yasal düzenlemeler boyutunda tüketici tutumu ortalamanın biraz üstündedir. Yani tüketici yasal düzenlemelerin gerekliliğini düşünmektedir. Tüketicinin genel olarak mobil reklamlara yönelik tutumu olumsuzdur.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to measure the attitude of mobile consumers using mobile phones towards mobile advertising. The consumer's attitude towards mobile advertising in the scale was measured in the sub-dimensions of usefulness, disturbance, price, trust and legal regulations. Quantitative research method was used as a method of data collection. Survey tool was chosen as a quantitative data collection tool. The survey form was prepared with the “Google Drive Form” application. A total of 406 available questionnaires were included in the study. The results of the survey were analyzed using SPSS program. At the end of the study, it was found that the attitude of the consumers was below the average in terms of usefulness, disturbance, confidence and price dimensions; that is, they have a negative attitude in these dimensions. Consumer attitudes are slightly above average in legal regulations. So the consumer is considering the necessity of legal regulations.The consumer's attitude towards mobile advertising in general is negative.The consumer's attitude towards mobile advertising in general is negative.

Keywords