Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Neresindeyiz?: Kocaeli İli Örneği

Author:

Number of pages: 963-971
Year-Number: 2018-13

Abstract

İşletmeler belirli hedeflere ulaşmak için strateji belirlemek zorundadırlar. Stratejiler ise işletmelerin faaliyetlerine ve politikalarına göre gerçekleştirilir. Bu sayade işletmelerin rekabet edebilme gücü kazanırlar. Zaman içerisinde iç ve dış çevresel koşulların değişimiyle beraber organizasyonlar, fonksiyonlarını yerine getirirken sırasıyla personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışına sahip olmuşlardır. Bu çalışmanın amacı, İSO 500’ e giren Kocaeli İlinde faaliyet gösteren işletmelerin stratejik insan kaynakları yönetimi uygulayıp uygulamadıklarını tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler mülakat yöntemi ile elde edilmiştir. Mülakatta yöneltilen sorular uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmaya katılan işletmelerin büyük bir çoğunluğunun stratejik insan kaynakları yönetimi uyguladıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca işletmelerin büyüklüğü, çalışan sayısı, insan kaynakları departmanında çalışan sayısı, katılımcıların pozisyonları, mezuniyet durumları, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör gibi bilgilerde elde edilmiştir. Stratejik insan kaynakları uygulamalarının etkinliğinin, işletmenin performansına katkısı devamsızlık oranı, iş gücü devir oranı ve ortalama büyüme oranı ile ölçüldüğü sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Businesses have to identify strategies to achieve specific goals. Strategies are performed according to the activities and policies of enterprises. In this way, enterprises gain competitiveness. In time, with the change of internal and external environmental conditions, organizations have had an understanding of personnel management, human resources management and strategic human resources management while performing their functions. The aim of this study is to determine whether the enterprises operating in Kocaeli Province entering the ISO 500 apply strategic human resources management. Qualitative research method is used in the research. Data were obtained by interview method. Questions asked in the interview are based on expert opinion. Obtained data were subjected to content analysis. It was concluded that the majority of the enterprises participating in the study applied strategic human resources management. In addition, information about the size of the enterprises, the number of employees, the number of employees in the human resources department, the positions of the participants, the status of graduation, and the sector in which the company operates. It has been concluded that the effectiveness of strategic human resources applications is measured by the rate of absenteeism, labor turnover rate and average growth rate.

Keywords