Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarına Etkisi

Author:

Number of pages: 893-903
Year-Number: 2018-13

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ölçme ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklem grubunu eğitim fakültesinde öğrenim gören n93 (51 kadın; 42 erkek) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Deneme modelinde yürütülen bu araştırmanın türü deneme öncesi modeldir. Araştırmada deneme öncesi modellerden tek grup ön test-son test deseni kullanılmıştır. Buna göre, araştırmacı tarafından verilen ölçme ve değerlendirme dersi kapsamında öğretmen adaylarına veri toplama aracı olarak; bir adet “Kişisel Bilgi Formu” ile “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Tutum Envanteri” ön-test ve son-test şeklinde uygulanmıştır. Ulaşılan veriler üzerinde frekans, yüzde, bağımlı-bağımsız grup t-testleri, ANOVA, normallik-homojenlik testleri ve etki büyüklüğü (Cohens’d, Eta kare) analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda; öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik ön test tutum puanları ile son test tutum puanları karşılaştırılmış ve bu puanlar arasında ölçme ve değerlendirme dersinin etkisine ilişkin farkın son test puanları lehine anlamlı ve orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır (p<.05, d.45). Ölçeğin alt boyutları karşılaştırıldığında ise ölçme ve değerlendirme dersinin öğrencilerin eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik ilgi ve dersin gerekliliğine yönelik tutumlarına orta ve küçük düzeyde değişen anlamlı ve farklı etkileri olduğu görülmüştür (p<.05, d.50; p<.05, d.36). Öğrencilerin yaş ve öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkenleri açısından eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve orta düzeyde etkili farklar vardır. Araştırma sonunda ulaşılan bu sonuçlar ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to investigate the effect of measurement and evaluation course on the pre-service teachers’ attitudes towards measurement and evaluation in education. Totally 93 (51 female and 42 male) pre-service teachers constitute the sample of the research on a voluntary basis. The research design of the study was experimental type that included one group pre-test and post-test model. In the research, the Demographical Information Form and Attitude toward Educational Measurement Inventory (31 items and three sub factors) were used as tools for collecting data. SPSS were used for the analysis of the data. Data analysis involved calculation of descriptive statistics (mean, standard deviation, min, max, frequency and percentile), ANOVA, independent and paired samples t-test, Bonferroni and Tukey HSD tests, Cohens’ d and eta squared analysis (p<0,05). At the end of this research, it was determined that pre-service teachers’ level of attitude towards measurement and evaluation in education changed positively after they took courses. And according to effect size analysis, the attitudes of pre-service teachers toward measurement and evaluation in education course were affected strongly by gender and teaching program types (normal class) variables. These results, which are reached as a result of the research, are discussed in the frame of the related literature.

Keywords