Modern ve Postmodern Dönemlerde Görsel Kültür ve Postmodern Filmler

Author:

Number of pages: 748-758
Year-Number: 2018-13

Abstract

Görsel kültür çalışmaları için sinema verimli bir çalışma alanıdır. Sinema, çağı yansıtan en güçlü ve dinamik görsel anlatım aracı olarak bilinmektedir. Sanatsal ya da ticari sinema filmlerinin ya da TV filmlerinin görselliği, çalışılmaya değer alanlardır. Günümüzü anlamakta ve anlatmakta görsel araçlar önemli bir yere sahiptirler. Bu çalışmada postmodernizm anlaşılmaya çalışmış, görsel kültür açısından değerlendirilmiş ve bir film örneğiyle bu görsellik değerlendirilmiştir. Eskiyi kullanması ve tek bir realiteye bağlanmaması nedeniyle postmodern dönemin çalışmaları oldukça eleştirilmiştir. Bazı düşünürlerce de bu dönemin ayrı ya da yeni bir dönem olduğu kabul edilmemektedir. Bu tür eleştirilerin çokluğu nedeniyle postmodern dönemin açıklanması da zorlaşmaktadır. Çoğulcu bir yaklaşımı olan bu anlayış mümkün olduğunca bu çalışmada felsefe ve sosyoloji kullanılarak açıklanmak istenmiştir. Görsel kültür çalışmaları içinde bu dönem yoğun görsel kullanımı ile değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Visual culture underwent changes in the modern and postmodern periods. To understand these changes, one should benefit from the ideas of philosophers. This way we can understand the changes better. Cinema is a productive field for visual culture studies. Cinema is known as the most powerful and dynamic visual expression tool that reflects the era. The visuality of artistic or commercial cinema movies or TV movies are fields that are worth studying. Visual tools have a significant place in understanding and expressing today’s world. This study aims to understand postmodernity, and assess its visual culture using an example movie. Works in the postmodern period have been heavily criticized as it used old and was detached from a single reality. Some philosophers recognize postmodernity as a distinct new period. The description of postmodernity hardens due to the abundance of this kind of criticism. This study aims to explain this pluralistic approach using philosophy and sociology whenever possible. It assesses postmodernity with intense visual usage in visual culture studies.

Keywords