Sağlık Çalışanlarının Depresyon Düzeylerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2018-12
Number of pages: 684-690
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının depresyon düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Araştırma evrenini Batman’da bir kamu hastanesinde çalışmakta olan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş olup araştırmaya katılmayı kabul eden tüm çalışanlara anket uygulanmıştır. Araştırmaya toplam 304 sağlık çalışanı katılmıştır. Çalışmada Beck Depresyon Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Katılımcıların depresyon düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılması için ki-kare testi yapılmıştır. Ayrıca katılımcıların depresyon puan ortalamalarının cinsiyete göre fark gösterip göstermediğini test etmek için iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, kadınların depresyon puanlarının erkeklerin depresyon puanlarından yüksek olduğu saptanmıştır. Bir diğer sonuç, kadın ve erkeklerin depresyon düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. “Klinik olarak depresyon” ve “ciddi düzeyde depresyon” kategorilerinde yer alan kadın sayısının, erkek sayısından fazla olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, kadın sağlık çalışanların depresyon düzeylerinin ciddi bir şekilde, erkek sağlık çalışanlarından daha yüksek olduğu ve depresyon riskini daha fazla yaşadıkları söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine whether the levels of depression of health workers differ according to gender. The research population consists of health workers working in a public hospital in Batman. The sample was not selected in the study and a questionnaire was applied to all employees who accepted to participate in the study. A total of 304 healthcare workers participated in the study. Beck Depression Scale and Personal Information Form were carried out in this study. Chi-square test was used to compare the depression levels of the participants according to gender. In addition, in order to test whether the participants' depression score averages according to gender, the independent samples t test was used. Findings from the study revealed that women's depression scores were higher than men's depression scores. Another result revealed that the difference between depression levels of men and women was significant. It has been determined that the number of women that is categories in clinically depression and severe depression is more than the number of men. As a result, it can be said that the levels of depression of female health workers are higher than male health workers and the risk of depression is higher.

Keywords