Üniversite Öğrencilerinin Hayatın Anlamına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar

Author:

Year-Number: 2018-11
Number of pages: 472-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin hayatın anlamını neye benzettikleri ve hangi yönüyle benzettiklerini metaforlar yoluyla ortaya çıkartmaktır. Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Batman Üniversitesi öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya toplam 105 öğrenci katılmıştır. Çalışma modeli nitel araştırma deseni olarak tasarlanmıştır. Araştırmada öğrencilere “hayatın anlamı”na ilişkin sahip oldukları algıları ortaya çıkartmak için “Hayatın anlamı………gibidir; çünkü……” cümlesinin yazılı olduğu bir form dağıtılarak doldurmaları istenmiştir. Elde edilen bulgular, kategorilere ayrılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, üniversite öğrencileri tarafından hayatın anlamına ilişkin altı (6) farklı kategoriden (oyun-eğlence, nesne, yer, doğa, soyutluk, hayat) seksene (80) yakın metaforun üretildiği saptanmıştır. Öğrenciler tarafında en çok metaforun yaşamsal ve doğa kategorilerinde üretildiği görülmüştür (50). Hayatın anlamına dönük öne çıkan metaforlar ise; Anne, baba, kardeş, sevgili, çocuk, çocuğun geleceği, yarını düşünerek yaşama, babanın tebessümü, okul okumak, aile, meslek, aileyle birlikte olmak, koşuşturmak, kariyer, güneş, su, bahar ayı, kelebek, ıssız göl görülmektedir. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin, hem kategori olarak hem de metafor sayısı olarak sınırlı sayıda hayatın anlamına ilişkin metafor ürettikleri değerlendirmesi yapılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal what university students liken and by which aspect they liken the meaning of life via metaphors. The study was carried out on Batman University students in spring term in 2016-2017 academic year. A total of 150 students took part in the study. The study model was designed as qualitative research design. The students were handed out forms in which was written the statements “the meaning of life is……………… because …………………..” and asked to fill in them in order to reveal the perceptions associated with “the meaning of life” in the study. The findings obtained were evaluated by sorting them out into categories. According to results obtained in the study, it was found that approximately eighty (80) metaphors out six (6) different categories (game-entertainment, object, place, nature, abstractness, life) about the meaning of life were produced by university students. It was observed that most metaphors were produced in life and nature categories (50). And the metaphors coming forefront about the meaning of life were seen to be mother, father, siblings, lover, children, future of children, living by worrying about tomorrow, father’s smile, attending school, family, occupation, being with family, rushing, carrier, sun, water, spring month, butterfly, lonesome lake. As a result, it is possible to evaluate that the university students produced limited number of metaphors about the meaning of life both as categories and metaphor number.

Keywords