Yenilikçilik Kültürü Ve Örgütsel Yenilikçilik : Van’da Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2018-11
Number of pages: 423-432
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bir kamu kurumu seçilmiş ve çalışma Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve teorik bir temel atılmıştır. Daha sonra uygulama bölümüne geçilmiş ve seçilen kurumda ölçek geliştirilerek,yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırmaya Belediye çalışanlarından 172 kişi katılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda Yenilikçilik kültürünün alt boyutları ile örgütsel yenilikçiliğin alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konmuştur. Yenilikçilik kültürünün alt boyutlarının örgütsel yenilikçilik üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan regresyon analizine göre; yenilikçiliğe eğim, yenilikçilik potansiyeli ve yenilikçilik uygulamaları boyutlarının örgütsel yenilikçiliği pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan uygulamalar yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerindeki pozitif etkisini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, yenilikçilik kültürünün, örgütsel yenilikçilik potansiyelinin arttırılması için önemli bir etmen olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of innovation culture on organizational innovation.A public institution was selected for this purpose and the study was carried out in Van Metropolitan Municipality. In the research, firstly the literature about the subject was searched and a theoretical basis was laid. Then the application section was passed and a survey was conducted at the selected institution. 172 people from the municipality employees participated in the survey. Correlation analysis was applied to reveal the relationship between the variables used in the study. As a result of the analysis, it was revealed that there are positively meaningful relations between the sub dimensions of Innovation cultures and sub dimensions of organizational innovation. According to the regression analysis aimed at revealing the effect of the sub-dimensions of innovation culture on organizational innovation, innovation inclination, innovativeness potential, and innovativeness dimensions have been found to be positively related to organizational innovation. The implementations revealed the positive effect of innovation culture on organizational innovation. As a result, innovation has been found to be an important factor in increasing the potential of organizational innovation.

Keywords