Lise Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Akran İlişkileri

Author:

Year-Number: 2018-11
Number of pages: 389-398
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile akran ilişkileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılı Batman il merkezindeki Anadolu liselerinde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Çalışma grubu 139 erkek, 160 kadın ve 11. Sınıf 121, 12. Sınıf 178 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada kişisel bilgi formu, Akran ilişkileri ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS Programının tek yönlü bağımsız t testi, ANOVA ve Pearson Çarpım Momentler Korelasyonu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, sınıf düzeyi değişkeninde Beş Faktör Kişilik ve akran ilişkileri ölçeklerinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. Cinsiyet değişkenine göre ise sadece Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin nörotiklik alt ölçeğinde anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Akran ilişkileri alt ölçeği ile beş faktör kişilik ölçeğinin diğer alt ölçeklerinde, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Lise öğrencilerinin kişilik özellikleri ile akran ilişkileri arasında nörotiklik alt ölçeğinin dışında diğer bütün alt ölçeklerde pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the relation between personality traits and peer relations of high school students. The study was performed on 11th and 12th class students attending Anatolian High Schools in the centre of Batman province in 2016-2017 academic year. The study group consisted of 139 male, 160 female and 121 11th class and 178 12th class students. Personal information form, Peer Relations Scale and Five Factor Personality Scale were applied in the study. In the analyses of the data obtained, one sided independent t test of SPSS Program, ANOVA and Pearson Product Moment Correlation were utilized. According to the results obtained, no significant difference was found out in Five Factor Personality and peer relation scales for class level variable. On the other hand, for gender difference, solely a significant difference was found out in neuroticism sub-scale of Five Factor Personality Scale. No significant difference for gender was found in the sub-scales of peer relation scale and in the other sub-scales of five factor personality scale. Apart from the sub-scale of neuroticism between personality traits and peer relations of high school students, a positive and significant relation was found in all other sub-scales.

Keywords