CİNSİYETİN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 298-306
Year-Number: 2018-10

Abstract

Ana akım iktisat teorisinde tüketiciler, kendi çıkarlarının peşinde koşmaktadır ve karar alırken de akılcı davranmaktadırlar. Yani insani duygulara çoğunlukla yer verilmemektedir. Ana akımın aksine davranışsal iktisat, psikoloji bilimi ve başka bilimlerden de aldığı yardımla yaptığı birçok araştırmada, tüketicilerin karar alma süreçlerinin her zaman rasyonel olmadığını analiz etmekte ve geleneksel iktisat teorisine ters düşen ilginç bulgular elde etmektedir. Tüketicilerin rasyonel karar verememelerinin nedeni birçok faktörün etkisiyle hareket etmek zorunda kalmalarıdır. Bu sebeple davranışsal iktisat, iktisat bilimine yeni bir bakış açısı getirerek, tüketicinin rasyonel kararlar alamayacağını, tüketicinin kararlarında ancak sınırlı rasyonel olabilecekleri görüşünü savunmaktadır. Bilindiği üzere tüketicinin satın alma sürecini etkileyen birçok faktör vardır. Tüketici kararlarlarını rasyonellikten sınırlı rasyonelliğe iten faktörlerin ve bireyi etkileyen psikolojik, sosyolojik, çevresel vb. faktörlerin yanı sıra cinsiyet farlılıklarının da tüketicilerin satın alma kararlarını farklı etkilediğini biliyoruz. Bu çalışmada, davranışsal iktisat ile birlikte sınırlı rasyonellik anlayışının ortaya çıkışını sağlayan şartlardan ve tarihsel süreçten bahsedilmiş ve ayrıca tüketicileri rasyonel davranmaktan alıkoyan bireysel, sosyal ve psikolojik tuzaklar ele alınmıştır. Son olarak, uygulama kısmında yapılan anket çalışmasıyla da Van ilinde cinsiyet farklılığının tüketicilerin satın alma karalarına nasıl yansıdığı davranışsal iktisat bağlamında ele alınacaktır. Van ili bazında uygulanacak olan anket çalışmasıyla, belirlenen değişken faktörlerin ilişki düzeyleri yapılacak analiz sonucunda ortaya konacaktır. Araştırmamızda ağırlıklı olarak kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemlerinin kullanılması uygun görülmüştür.

Keywords

Abstract

In the mainstream economics theory, consumers are pursuing their own interests and are rational in making decisions. In other words, human emotions are often not included. Contrary to the mainstream, behavioral economics have done much research by the help of psychology and many other studies, in these researches it analyzes the consumer's decision-making processes are not always rational and obtains interesting findings that contradict traditional economic theory. The reason why consumers cannot take rational decisions is that they have to act under the influence of many factors. For this reason, by introducing a new point of view to the science of economics, behavioral economics argues that consumers cannot take rational decisions and that consumer's decisions can only be limited rational. As is known, there are many factors that affect the consumer's purchasing process. We know that gender differences affect consumers' purchasing decisions differently as well as the factors that drive consumer from rationality to limited rationality and psychological, sociological, environmental factors affecting individual. In this study, the conditions that give rise to the concept of limited rationality together with behavioral economics and the historical process are mentioned, and also individual, social and psychological traps that prevent consumers from rationalizing are discussed. Finally, by the questionnaire conducted in the application part it is handled how gender differences in Van are reflected in purchasing decisions by consumers in the context of behavioral economics. By the questionnaire study which will be applied on Van province basis, the relation levels of the determined variable factors are revealed by the analysis result. The use of predominantly qualitative and quantitative research methods has been deemed appropriate in our research.

Keywords