Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Döviz Kuru Kanalı Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2018-10
Number of pages: 158-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2007 yılında başlayıp, 2008 yılında ivme kazanan ve 2009’un sonlarına doğru biten ancak, etkileri küresel boyutta uzun süre devam eden 2008 Küresel Finans Krizi, uygulanan para politikalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Çünkü krizden çıkmak için ilk önce Amerika Birleşik Devletleri (ABD) daha sonra ise diğer başka ülkeler, parasal genişleme yolunu seçmiştir. Bu politika en çok Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilere fayda sağlamıştır. Zira söz konusu ülkelere para akışı olmuştur. Parasal Aktarım Mekanizması (PAM), para politikasının reel ekonomiyi etkileyen kanalları olarak bilinir ve döviz kurlarındaki değişmelerle özellikle istihdam ve üretimin nasıl etkilendiği ile ilgilenir. Türkiye’de uygulanan döviz kuru rejimi göz önüne alındığında, para politikasının yürütülmesinde, parasal aktarım mekanizmaları içinde yer alan döviz kuru kanalının son derece önem arz ettiği görülür. Çünkü döviz kurundaki değişiklikler, üretim ve enflasyon üzerinde farklı etkiler ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, son günlerde yükselme trendine giren enflasyon dikkate alındığında para arzı ile faiz oranlarının ve döviz kuru politikalarının, enflasyon hedefi ile uyumlu olması gerekir. Türkiye’de döviz kuru kanalı yanında kullanılan başka parasal aktarım mekanizmaları da vardır. Bunlar arasında faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, kredi kanalı, beklenti kanalı ve diğer varlık fiyatları kanalları sayılabilir. Son zamanlarda yaşanan krizlerle birlikte parasal aktarım mekanizması ile ilgili çalışmaların arttığı görülmüştür. PAM hakkında elde edilen bilgiler arttıkça uygulanan para politikalarının da başarı şansları aynı oranda artmaktadır. İşte bu çalışmanın amacı, parasal aktarım mekanizmaları hakkında literatüre dayalı teorik bilgi vermek ve özellikle kriz dönemlerinde uygulanan para politikalarının etkinliğini artırmak için öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca çalışmada, PAM içinde yer alan döviz kuru kanalına ayrı bir önem verilmiştir. Çünkü çalışmanın odak noktasını döviz kuru kanalı oluşturmaktadır.

Keywords

Abstract

The 2008 Global Financial Crisis, which started in 2007, gained momentum in 2008 and ended in late 2009, but for a long time on the global scale of its impacts, once again highlighted the importance of monetary policies implemented. Because, in order to get out of the crisis, many countries, especially the United States of America (USA), chose the path of monetary expansion. This policy has been most beneficial to emerging economies such as Turkey. Because there was money flow to the countries in question. The Monetary Transmission Mechanism (PAM) is known as the channels of monetary policy affecting the real economy, and deals with changes in exchange rates, particularly employment and production. Given the exchange rate regime implemented in Turkey, in the conduct of monetary policy, it is seen that within the exchange rate mechanism of monetary transmission channels is extremely important meat supply. Because changes in the exchange rate may produce different effects on production and inflation. For this reason, considering inflation, which has entered the upward trend in recent days, the money supply, interest rates and exchange rate policies must be in line with the inflation target. monetary transmission mechanism used alongside other exchange rate channel in Turkey are also available. These include interest channel, asset prices channel, credit channel, expectation channel and other asset prices channels. Recent crises have been accompanied by increased work on monetary transmission mechanisms. As the information obtained about PAM increases, the success rates of applied monetary policies are increasing at the same rate. The aim of this work is to give theoretical information on the literature based on the mechanisms of monetary transmission and to make suggestions and recommendations to increase the effectiveness of monetary policies, especially in times of crisis. In addition, the exchange rate channel in the PAM has been given special importance in the study. Because the focus of the study is the exchange rate channel.

Keywords