Grup Çalışmasının Kadın Hükümlülerin Sosyal Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

Author:

Number of pages: 129-137
Year-Number: 2018-9

Abstract

Kadın hükümlüler cezaevinde gerek daha önceki olumsuz durumları, gerekse de kapalı bir ortamda kalmış olmanın ve aile gibi çok önemli bir destek kaynağından yoksun olmanın getirdiği pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğer cezaevinden önceki hayatlarında yeterli kabiliyetleri geliştirememişlerse cezaevinde karşılaştıkları sorunları çözmede de başarılı olamamaktadırlar. Dolayısıyla kadın hükümlülerin cezaevinde karşılaştıkları sorunları çözmeleri için bir takım becerilere ihtiyaçları vardır. Bütün bu nedenlerle onların hem cezaevinde hem de çıktıktan sonra ihtiyaçları olabilecek konular belirlenerek kendileri ile bir grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmasına daha çok cezasının bitimine az kalmış kadınlar katılmıştır. Çalışma altı oturum sürmüş, 7 kadın hükümlü katılmış ve ön test-son test yapılmıştır. Çalışma boyunca duyguları tanıma, iletişim ve etkili iletişim, problem ve problem çözme konuları konuşulmuştur. Grup çalışması sonucu üyelerin sosyal sorun çözme becerilerinden aldıkları toplam puanda artış olduğu görülmüştür (p<0,05). Bununla birlikte üyelerin sosyal sorun çözme ölçeğinin alt ölçeği olan probleme olumlu yaklaşma ve rasyonel sorun çözmede de artış olduğu görülmüştür (p<0,05). Buna göre kadın hükümlülerin grup çalışması sonrası karşılaştıkları problemlere daha olumlu yaklaştıkları ve daha fazla rasyonel davrandıkları görülmüştür. Son olarak sosyal sorun çözme ölçeğinin alt ölçeklerinden birisi olan probleme olumsuz yaklaşmaya bakıldığında grup çalışması sonrası kadın hükümlülerin karşılaştıkları problemlere daha az olumsuz yaklaştıkları görülmüştür (p<0,05).

Keywords

Abstract

Female offenders have many problems in prison in terms of their previous problems, lack of family support and closed environment. If they have not enough qualifications, they will fail on dealing with those problems. That’s why, female offenders need some skills to cope with those difficulties. Due to above stated reasons, a group work on certain topics was organized for female offenders to develop their skills for the difficulties they may be confronted with either in prison or outside. Seven female offenders who is close to be relaesed mostly involved in group work. There were six sessions and pre-test and final test were applied to the group members. Topics that defining the emotions, communication and effective communication, problem and problem solving were discussed during the sessions. When the group work finished, it was observed that the point of social problem solving skills increased (p<0,05). In addition, points of subscales that positive approach to the problem and rational problem solving also increased (p<0,05). According to results of the group work, it is observed that female offenders approach more positively to the problems and they are more rational than before. Finally when we look at the point of the subscale that negative approach to problems decreased (p<0,05).

Keywords