Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sorumluluk Kazanma Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine göre Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 91-103
Year-Number: 2018-9

Abstract

Araştırmanın genel amacı okulöncesi 5-6 yaş grubu öğrencilerin sorumluluk kazanma düzeylerinin, öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu çalışma betimsel niteliktedir. Araştırmada araştırmacı tarafından oluşturulan öğretmen anketi kullanılmıştır. Öğretmen anketinin hazırlanması aşamasında kullanılacak soruları belirlemek için, yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalar ve ilgili literatürden yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına ve problemine uygun olarak hazırlanan sorular yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmene ilişkin kişisel bilgiler; diğer altı bölümde ise çocukların sorumluluk düzeyini değerlendirmeye yönelik sorular yer almaktadır. Birinci bölümde yer alan kişisel bilgilere ilişkin soruların üst kısmında soru cümlesi ve altında da uygun cevaplar yer almaktadır. Diğer bölümlerde ise her bir cümlenin karşısında bulunan “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “katılmıyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” seçenekleri yer almaktadır. Öğretmenlerden uygun olan seçeneği işaretlemeleri istenmektedir. Elde edilen verilerin incelenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Katılımcılar, Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan 100 öğretmendir. Elde edilen veriler SPSS programı ile yorumlanmıştır. Sonuçları değerlendirmede, cinsiyet, mezun olunan okul ve hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı, istatistiksel testler ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgilere göre, öğretmenlerin sorumluluk eğitiminin önemine inandıkları ve çocuklarının sorumluluk kazanma düzeylerini geliştirmeye istekli oldukları söylenebilir.

Keywords

Abstract

The general purpose of the study is to evaluate according to teacher opinions responsibility levels of 5-6 year old children attending preschool. This is a descriptive study that uses teacher survey developed by the researcher. Local and international researches and relevant literature were used at preparation stage of teacher survey in order to determine questions to be used. Questions prepared according to research purpose and problem can be divided into seven sections. The first section is composed of personal questions about teacher while the remaining six comprise questions directed towards evaluating responsibility levels of children. At the first section inquiries are made in question format and appropriate answers are cited below. At other sections there are “completely agree,” “agree,” “partially agree,” “don’t agree” options across every sentence and teachers are asked to mark the appropriate option. Descriptive analysis is used to examine data. Participants are 100 teachers employed in Çanakkale city center and districts. Data achieved are evaluated using SPSS program. While evaluating results statistical tests are used to determine if there are significant differences according to gender, level of personal education, and years of employment variables. Results are presented in detail as tables. According to results of the research, it can be concluded that teachers believe in importance of responsibility education and are willing to develop responsibility levels of children while children also display behaviors requiring assuming responsibility.

Keywords