In The Context Of The Masculinity Cultural Dimension Of Hofstede, Entrepreneurial Metaphors Of The Faculty Of Economics And Administrative Sciences' (Feas) Students Taking Entrepreneurship Course

Author:

Number of pages: 104-117
Year-Number: 2018-9

Abstract

Bu çalışmanın amacı Dumlupınar Üniversitesi İİBF. Öğrencilerinden Girişimcilik dersi almış öğrencilerin “Girişimci” metaforlarını belirlemektir. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kütahya ili Dumlupınar Üniversitesi İİBF. Öğrencilerinden Girişimcilik dersi almış öğrencilere gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Araştırma kapsamında gönüllü öğrencilere “Girişimci.......................................................benzer, çünkü.......................................................” şeklinde açık uçlu anketler dağıtılmıştır. Elde edilen anket verileri nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizine tutulmuştur. Öğrenci cevaplarında “Girişimci” temasına yönelik 8 ayrı kategoride metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Üretilen 201 metaforun cinsiyet değişkenine göre yapılan incelemede kız öğrencilerin ürettikleri metaforların dişil özellikler gösterdiği, erkek öğrenci metaforlarının ise eril özellikler gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to designate “Entrepreneurial” metaphors of the Dumlupınar University FEAS Students that have taken Entrepreneurship Course. The research has been applied on a volunteer basis to the Dumlupınar University FEAS Students in Kütahya that have taken Entrepreneurship Course in 2017-2018 academic year. Within the research, voluntary students have been given open ended questionnaires in the form of “An entrepreneur is like…………………….………, because…………………………………..”. In accordance with the qualitative research design, content analysis has applied to the obtained questionnaire data. In the responses, it has been ascertained that students produced metaphors in 8 different categories for the theme of “Entrepreneurial”. In the examination of produced 201 metaphors according to gender variables, it has been determined that the metaphors which female students has produced have feminine characteristics, and the metaphors which male students has produced have masculine characteristics.

Keywords