Örgütsel Kimlik Dejenerasyonu Üzerinde Örgütsel Atalet Algısının Etkisi

Author:

Number of pages: 43-54
Year-Number: 2018-8

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaların örgütsel kimlik algısı üzerinde etkisinin olup olmadığının tespit etmeye yöneliktir. Bu nedenle etkileşimsel bir model deseni oluşturulmuştur. Çalışmamızın genel amacı doğrultusunda örgütsel atalet ve alt bileşenleri ile örgütsel kimlik algısı arasında ilişki tespiti için korelasyon analizi ve değişkenler arasındaki etkileşimin belirlenebilmesi için ise regresyon analizi bulgularına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ana evreni Mersin illerinde farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan işletmeler bünyesinde çalışan toplam 24.815 çalışan oluşturmakta olup, örneklem grubunu ise ana evreni temsilen 553 adet çalışan oluşturmaktadır. Örneklem üzerinden veri elde edebilmek adına örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaları belirlemek amacı ile Liao, S., Fei, W. and Liu, C. (2008) tarafından geliştirilen ve Çankaya (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan toplam 14 soru önermesinden oluşan “Örgütsel Atalet Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel kimlik olgusunu ölçebilmek için ise Dick,R.V., Knippenberg, D.V., Kerschreiter, R., Hertel, G., Wieseke, J.. (2008) tarafından geliştirilen “Örgütsel kimlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgular; örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamalar ile örgütsel kimlik algısı arasında negatif yönlü düşük ve orta düzeyde korelasyon ilişkisinin olduğu sonucunu göstermektedir. Ayrıca çalışmamızın ana konusu olan etkileşimsel desende ise örgütsel atalet davranışları ile örgütsel kimlik değişkeni arasında negatif yönlü bir etkileşimin olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda genel olarak örgütsel kimlik algısına yönelik olumlu düşüncelerin arttırılabilmesi için örgütsel atalet davranışlarına yönelik algılamaların azalması gerektiği düşüncesine ulaşıldığını söylemek mümkün olacaktır.

Keywords

Abstract

The general purpose of this study is; it is aimed to determine whether the perceptions of organizational inertia behaviors have an effect on the perception of organizational identity. For this reason, an interactive model design has been created. In order to determine the relationship between organizational inertia and sub components with organizational identity perception, we tried to reach the findings of regression analysis in order to determine the interaction between the variables and the general aim of our study. The main universe of the study is a total of 24,815 employees working in different sectors in Mersin provinces, the sample group is composed of 553 employees representing the main universe. In order to obtain data through sampling, it is aimed to determine the perceptions of organizational inertia behaviors developed by Liao, S., Fei, W. and Liu, C. (2008) and the "Organizational Inertia Scale" was used, which consists of 14 questions that are adapted to Turkish by Çankaya (2010). In order to measure the organizational identity developed "Organizational Identity Scale" by Dick,R.V., Knippenberg, D.V., Kerschreiter, R., Hertel, G., Wieseke, J.. (2008) was used. In statistical analysis of the data, SPSS 21.0 data analysis program was used. Findings obtained after the research; the negative correlation between perception of organizational inertia behaviors and organizational identity perception is the result of low and moderate correlations. In addition, the interactional pattern, which is the main topic of our study, is determined to be a negative interaction between organizational inertia behaviors and organizational identity change. As a result of the study, it is possible to say that in order to increase the positive thoughts towards organizational identity perception in general, it is thought that the perceptions towards organizational inertia behaviors should decrease.

Keywords