Experimental-Emotional Procedures Of The Advertisement

Author:

Year-Number: 2017-5
Number of pages: 28-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Соңғы жиырма бес жыл ішінде елімізде нарықтық қатынастарға негізделген жүйе қалыптаса бастағаннан бері жарнама қоғамдық өмірдің ажырамас бір бөлігіне айналды. Осы кезеңнен бастап жарнама тілін зерттеу тіл білімі ғылымында да алға қойылды. Жарнама қоғамның барлық сферасына ене отырып, оның әлеуметтік институтына және онда өмір сүріп отырған адамдар өміріне белсенді түрде әсер етуде. Қазіргі таңда жарнама берілу жолына қарай тележарнама, радиожарнама, баспа жарнамасы, көше жарнамалары және желілік жарнама болып бөлінеді. Тіл біліміндегі бағалауыштық мән әртүрлі тіл деңгейлерінде көрініс тауып коммуниканттардың көздеген мақсатына жетуіне қызмет етеді. Жарнама мәтінінде бағалауыштық мәнді беретін ең негізгі бірліктер – сөз таптары. Жарнама тілінің бағалауыштық мәнді беруінде стилистикалық аспектісі тұрғысынан көркемдегіш құралдар жарнаманың құндылығын арттырып, ішкі бояуын аша түседі. Эпитет, метафора және оның түрлері, теңеу, сөзойнатым(«каламбур» терминін «сөзойнатым» деп алғанды жөн көрдік), шендестіру, салыстыру, кейіптеу сынды көркемдегіш құралдар актив түрде қолданылып, қазақ тілді жарнамалардың мәтінінде ұтымды қолданылған.

Keywords

Abstract

Having become a part of advertizing of the integral public life in the country the last twenty within five years since the beginning of operation to be formed market, based on the relation system. Since this period forward and linguistics to science of language of advertizing of a research of a bifidumbakterin. We live in a situation, its social institute and that, influence on lives of people from advertizing, but all societies is active. Now TV commercial, a radio advertizing, printing and network advertizing advertizing, the street of advertizing depending on advertizing in a line of transfer of an alevrit. The value of language knowledge is reflected in different levels of language and serves the purpose of the communicant. The key units that give evaluative value in ad text are wordboards. The stylistic aspect of the advertising language's valuing the value of advertising improves the value of advertising and opens its interior. The epithet, the metaphor and its types, equation, word of mouth (the word "kalambur" is preferable to refer to "word"), artifacts like identification, comparison, display are actively used and effectively used in the text of the Kazakh language advertisement.

Keywords