Otantik Liderlik Algılamalarının Örgüt İklimi Üzerine Etkisi

Author:

Number of pages: 15-24
Year-Number: 2015-1

Abstract

Bu araştırmanın amacı otantik liderlik algılarının, örgüt iklimi algısı üzerinde etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu doğrultuda Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir tekstil firması çalışmakta olan 273 personelle anket çalışması yapılmış olup elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre otantik liderlik ve örgüt iklimi arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü istatistiki olarak anlamlı ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra otantik liderliğe yönelik algıların, örgüt iklimi üzerinde, %32 (R2:,323; F:158,234, p:,000) açıklayıcı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to investigate whether the perceptions of authentic leadership have an effect on organizational climate perception. In this direction, a textile company operating in Kahramanmaraş has been conducting a survey study with 273 personnel working and the obtained data has been analyzed with SPSS 22 package program. According to findings, it was found that there is a significant positive correlation between authentic leadership and organizational climate at high level. In addition, the perceptions of authentic leadership have reached 32% (R2 :, 323; F: 158,234, p: 000) on the organizational climate.

Keywords