Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırılgan Gruba Evde Bakımvericilerin Yaşam Memnuniyeti İle Bakım Yükleri Arasındaki Bağıntı Ve İlişkili Etmenler
(The Correlation Between The Life Satisfaction And Care Burdens And Related Factors Of Caregivers Of Fragile Group At Home )

Author : Rukuye AYLAZ  & Nuran BAYRAM & Hakime ASLAN & Hilal YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 503-513
44    30


Summary

Araştırma kırılgan gruba evde bakım vericilerin yaşam memnuniyeti ile bakım yükleri arasındaki bağıntı ve ilişkili etmenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Samsun İline bağlı Çarşamba Devlet Hastanesi Evde Bakım Birimine kayıtlı 65 yaş ve üzeri yaşlı hastaya bakım veren 390 bakım verici oluşturmuş, örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden 194 birey ile araştırma yürütülmüştür. Veriler Ekim 2014 – Ocak 2015 tarihleri arasında toplanmıştır, bakım verici anket formu, bakım verme yükü ölçeği ve yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır. Veriler IBM SPSS 23 paket programı kullanılarak analiz edildi. Sonuçlar aritmetik ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, frekans ve yüzde olarak sunuldu. Mann Whitney U testi, ANOVA, Kruskall Wallis, Pearson korelasyon analizi uygulandı. Yaşlıya bakım veren bireylerin ortalama yaşam doyumu ölçeği puanı 22.58±3.16, bakım verme yükü ölçeği puanı 51.98±9.17 ile yaşlıya evde bakım verenlerin bakım yükleri ve yaşam doyumları orta düzeyden biraz yüksek olduğu belirlenmiştir. Yaşam doyumu ile bakım verme yükü arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bakım verme yükü arttıkça yaşam doyumunun azaldığı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda evde yaşlı hastaya bakım vericilerin yükünü azaltmak ve yaşam doyumlarını arttırmak için ihtiyaçları doğrultusunda eğitim danışmanlık ve rehberlik programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemlidir.Keywords
Kırılgan Grup, Yaşlı, Evde Bakım, Bakım Yükü, Yaşam Memnuniyeti

Abstract

The descriptive study was conducted to determine the correlation between the life satisfaction and care burdens and related factors of caregivers of fragile group at home. Methods: The population of the study consisted of 390 caregivers of elderly patients aged 65 years and over registered at Çarşamba State Hospital Home Care Center of Samsun. The study was carried out with 194 individuals who agreed to participate in the study without using sample selection. A questionnaire for caregivers, the burden interview, and the satisfaction with life scale were used to collect the data between October 2014 and January 2015. The data were analyzed using IBM SPSS 23 packaged software. The results were presented using arithmetic mean, standard deviation, maximum, maximum, frequency, and percentage. Mann Whitney U test, ANOVA, Kruskal Wallis and Pearson’s correlation analysis were applied. The mean score obtained by the caregivers of the elderly individuals from the satisfaction with life scale was 22.58±3.16, whereas, their mean score of the burden interview was 51.98±9.17 and caregivers burden and life satisfaction of the elderly home caregivers were found to be slightly higher than the middle level. A negative significant correlation was found between life satisfaction and care burden. It was found that with increasing care burden, the life satisfaction decreased. In accordance with these results, it is important to develop training, counselling and guidance programs and make them widespread for decreasing the burden of caregivers of elderly patients at home and increasing their life satisfaction based on their needs.Keywords
Fragile Group, Elderly, Home Care, Care Burden, Life Satisfaction

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri