Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI’NIN YETERLİLİĞİNE DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: İSTANBUL-AVCILAR ÖRNEĞİ
(TEACHER OPINIONS ON THE COMPETENCY OF THE EDUCATION PROGRAM IN PRIMARY SCHOOLS: ISTANBUL-AVCILAR EXAMPLE )

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI’NIN YETERLİLİĞİNE DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: İSTANBUL-AVCILAR ÖRNEĞİ

 
Author : Hayati HÖKELEKLİ   & Aleyna ÇELİK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 399-410
DOI Number: :
Cite : Hayati HÖKELEKLİ & Aleyna ÇELİK, (2021). İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI’NIN YETERLİLİĞİNE DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: İSTANBUL-AVCILAR ÖRNEĞİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 42, p. 399-410. Doi: 10.31576/smryj.816.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın (İYEP) yeterliliğine dair öğretmen görüşlerinin alınması ve alınan bu görüşler neticesinde İYEP hakkında çözüm önerileri oluşturmaktır. Bu amaçla öğretmenlerin görüşlerini almaya yönelik oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinin Avcılar ilçesinde ilkokullarda çalışmakta olan 13’ü erkek 7’si kadın toplamda 20 öğretmene uygulanmıştır. Araştırmaya katılım sağlayan öğretmenlerin 5’i rehber öğretmen 15’i sınıf öğretmenidir. Nitel araştırma deseni olan olgu bilim deseninden görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda 2 tema altında toplanmıştır. Bu temalar İYEP programını değerlendiren öğretmenlerin İYEP uygulamasına yönelik olumlu ve olumsuz görüşleridir. Daha sonra İYEP uygulamasına yönelik öneriler ele alınmıştır. İYEP’in olumlu özellikleri kategorisi katılımcılar tarafından; davranış kazandırma, başarı, bilişsel ve psikolojik gelişim, ölçme ve değerlendirme, sistematik ve planlı, eşitlik ve dışlanmayı önleme kodları ile birlikte 7 kod ile tanımlanmıştır. İYEP’in olumsuz özellikleri kategorisi katılımcılar tarafından; plan ve organizasyon yetersizliği, yetersiz ölçme ve değerlendirme, materyal yetersizliği, bilişsel ve psikolojik gelişimi desteklememesi ve eşitsizlik kodları ile birlikte 5 kod ile tanımlanmıştır. İYEP uygulamasına yönelik öneriler teması katılımcılar tarafından; öğretmen görüşlerini önemseme ve planlama, içerik planlaması, kapasite planlaması, bilgilendirme ve izin ve denetim ve süreklilik kodları ile birlikte 5 farklı kod ile tanımlanmıştır.Keywords
İlkokul, Eğitim, İYEP’in Yeterliliği, Gelişim.

Abstract

The purpose of this research is to take teachers' opinions on the adequacy of the Primary School Education Program (İYEP) and to create solution suggestions about İYEP as a result of these opinions.For this purpose, a semi-structured interview form has been prepared to get the opinions of teachers.The research has been applied to a total of 20 teachers, 13 male, and 7 female, working in primary schools in the Avcılar district of Istanbul in the 2020-2021 academic year.5 of the teachers participating in the study are guidance teachers and 15 of them are classroom teachers.Interview technique from phenomenology pattern, which is a qualitative research design, has been used.Content analysis has been used in the analysis of the data.As a result of the analysis of the data obtained in the study, it has been collected under 2 themes.These themes are the positive and negative opinions of the teachers evaluating the İYEP program towards İYEP application.Then, recommendations for İYEP implementation have been discussed.The positive features category of İYEP has been defined by the participants with 7 codes. These; behavior acquisition, achievement, cognitive and psychological development, measurement and evaluation, systematic and planned, codes of equality, and exclusion prevention.The category of negative features of IYEP has been defined by the participants with 5 codes. These; insufficient planning and organization, insufficient assessment and evaluation, insufficient material, not supporting cognitive and psychological development, and inequality codes.The theme of suggestions for İYEP implementation has been defined by the participants with 5 different codes. These; paying attention and planning to teachers' opinions, content planning, capacity planning, informing and permission, and control and continuity codes.Keywords
Primary School, Education, Competence of İYEP, Developmen

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri