Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİZM İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: MODEL ÖNERİSİ
(PREMISES AND CONSEQUENCES OF ORGANIZATIONAL TRUST IN TOURISM ENTERPRISES: A MODEL PROPOSAL )

Author : Elif ŞENEL   & İlker KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 188-196
    


Summary

Turizm sektörünün hizmet sektörü olması, sektörde insan faktörünü temel yapı taşlarından biri halini getirmiştir. Turizm işletmelerinin sürdürülebilir gelişimini çalışanların işletmeye olan güven düzeyleri belirlemektedir. Bu kapsamda araştırmada örgütsel davranış konularından biri olan örgütsel güven kavramı ele alınmıştır. Araştırmanın nihai amacı ulusal alanyazında tüm turizm işletmeleri (seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri, restoranlar, endüstriyel mutfaklar vb) kapsamında örgütsel güvenin öncülleri ve sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Ayrıca mevcut öncüller ve sonuçlar kapsamında model önerisinin geliştirilmesi de amaçlanmıştır. Araştırma bulguları neticesinde örgütsel güvenin öncülleri ve sonuçları ayrıntılı olarak belirlenmiş ek olarak turizm araştırmacılarına bir model önerisi sunulmuştur. Ortaya konulan modelin gelecek araştırmalara ışık tutacağı ve örgütsel güven kavramının daha geniş kapsamlı bir şekilde irdelenmesine yol açacağı düşünülmektedir.Keywords
Güven, Turizm İşletmeleri, Örgütsel Davranış

Abstract

The fact that the tourism sector is a service sector has made human factor one of the basic building blocks in the sector. The sustainable development of tourism enterprises is determined by the employees' confidence levels in the business they perform. In this context, the concept of organizational trust, which is one of the topics of organizational behaviour, has been discussed in the research. The ultimate goal of the research is to find out the premises and consequences of organizational trust within the scope of all tourism enterprises (travel agencies, hospitality organisations, restaurants, industrial kitchens, etc.) in the national literature. It is also aimed to develop a model proposal within the scope of existing premises and consequences. With the findings of this research, the premises and consequences of organizational trust were investigated and in addition, a model proposal was presented to tourism researchers. It is thought that the proposed model will shed light on future research and lead to a wider examination of the concept of organizational trust.Keywords
Organizational trust, tourism enterprises, organizational behaviour

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri