Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ VE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HOPELESSNESS LEVEL AND PSYCHOLOGICAL RESISTANCE OF PARENTS WHO HAVE CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS )

Author : Kemal Ersen DEMİREL   & Şahide Güliz KOLBURAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 180-187
    


Summary

Bu araştırma özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin psikolojik dayanıklılıkları ve umutsuzluk düzeyleri ile ilişkisini incelemektedir. İlişkisel tarama modeline göre desenlenen bu araştırmada çalışma grubunu özel gereksinimli çocuğa sahip 146 kadın 117 erkek olmak üzere toplam 263 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması için ‘Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ)’, ‘Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’ ve çalışmaya katılan ebeveynlerin sosyo-demografik bilgilerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; katılımcıların psikolojik dayanıklılık düzeyleri özel gereksinimli çocuk sayısına, ailelerin eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılaşmaktadır. ailelerin umutsuzluk düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur.Keywords
Özel Eğitim, Psikolojik Dayanıklılık, Umutsuzluk

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between the psychological resilience and hopelessness levels of parents having children with special needs. In this study designed according to the relational survey model, the study group consists of 263 parents with children with special needs ( 146 mothers and 117 fathers). The "Beck Hopelessness Scale (BHS)", "Adult Psychological Resilience Scale" were used to collect the research data, and the personal information form prepared by the researcher to determine the socio-demographic information of the parents participating in the study. to the results of this study, the psychological resilience levels of the participants differed significantly according to the number of children with special needs and the education levels of the families. It was found that there is a significant negative correlation between families' hopelessness levels and psychological resilience levels.Keywords
Special Education, Parents, Resilience, Hopelessness

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri