Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAZIDAĞI (MARDİN)’NDAKİ FOSFAT MADENİNİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ
(Socio-Economic Effects Of The Phosphate Mine In Mazıdağı (Mardin) )

Author : Nadire KARADEMİR   & Şerife BİLİNİR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2675-2690
    


Summary

Fosfat, dünyada ve Türkiye’de kritik hammaddeler içerisinde yer alan önemli bir madendir. Nüfus artışına bağlı olarak açlıkla mücadele ve bitkisel verim artışı bağlamında özellikle gübre üretiminin hammaddesi olan fosfat madeni endüstriyel mineraller içerisinde stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye’de fosfat madeninin en yoğun bulunduğu yer Mardin ilinin Mazıdağı ilçesidir. Türkiye’de üretilen ve ithal edilen fosfatın tamamına yakın bölümü gübre sanayiinde kullanılmaktadır. Hem ülke hem de bölgede gübre tüketiminde fosfatın yerini alacak herhangi bir madde olmaması, yörede özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile sulanabilir tarım arazilerinin artmasına bağlı olarak fosfat tüketimi artış göstermiştir. Dolayısıyla fosfat madeninin önemi daha da artmıştır. Çalışma 1994’den sonra atıl duruma gelen ve 2011’den sonra özelleştirme ile tekrar üretime açılan Mazıdağı fosfat işletmelerine yöre halkının bakışını, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bazda incelemek; yörede geleceğe yönelik yapılacak olası planlamalar konusunda öneriler ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle ilçe merkezinde yaşayan halkın düşüncelerini ortaya koyabilmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. SPSS programı kullanılarak anket verileri analiz edilmiş ve tablolar oluşturulmuştur. Ayrıca ArcMap 10.4 paket programı ile yörenin lokasyonunu, topografyasını ve jeolojisini gösteren haritalar üretilmiştir. Katılımcıların yörede tekrar işletmeye açılan tesisler ile ilgili olarak olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğu belirlenmiştir. Yörede faaliyete geçirilen fosfat işletmesi, Mazıdağı’ndaki işsizlik sorununun yanı sıra bölgenin kalkınmasına da büyük bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.Keywords
Fosfat Madeni, Sosyo-Ekonomik Yapı, Mazıdağı, Mardin

Abstract

Phosphate mining areas in the world and in Turkey is an important place within the critical raw materials. Phosphate mineral, which is the raw material of fertilizer production, has a strategic importance among industrial minerals in terms of combating hunger and increasing plant yield depending on the population increase. Mardin where the phosphate mineral found in Turkey is the most intense Mazıdağı district of the province. The entire proximal portion generated and imported from Turkey phosphate is used in the fertilizer industry. Phosphate consumption has increased due to the lack of any substance to replace phosphate in fertilizer consumption in both the country and the region, and the increase in irrigable agricultural lands in the region, especially with the Southeastern Anatolia Project (GAP). Therefore, the importance of Phosphate mine has increased even more. The study is to examine the view of the local people to the Mazıdağı phosphate enterprises, which became idle after 1994 and re-opened with privatization after 2011, on a socio-economic, cultural and environmental basis; It was made in order to put forward suggestions for possible future plans in the region. For this reason, a questionnaire prepared by the researcher was carried out in order to reveal the opinions of the people living in the district center. Using the SPSS program, the survey data were analyzed and tables were created. In addition, maps showing the location, topography and geology of the region were produced with the ArcMap 10.4 package program. It has been determined that the participants have a positive approach regarding the re-opened facilities in the region. It is thought that the phosphate operation that has been put into operation in the region will make a great contribution to the development of the region as well as the unemployment problem in Mazıdağı.Keywords
Phosphate Mine, Socio-Economic Structure, Mazıdağı, Mardin

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri