Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI’NDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN ÖĞRENCİLERİN ALDIKLARI STEM EĞİTİM YAKLAŞIMI DERSİ SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(OPINIONS OF THE STUDENTS WHO HAVE GRADUATE EDUCATION IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION REGARDING THE STEM EDUCATION APPROACH COURSE PROCESS )

Author : Fethiye KARSLI BAYDERE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2649-2662
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan öğrencilerin, aldıkları STEM eğitim yaklaşımı dersi sürecine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada eylem (aksiyon) araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Fen Bilgisi Eğitimi bölümünde tezli yüksek lisans yapan toplam yedi lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler 14 haftalık ders süreci ile ilgili hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşmeler vasıtasıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakatların analizinde nitel veri analizi tekniklerinden olan içerik analizi kullanılmıştır. Lisansüstü öğrencilerinin, bir dönem boyunca aldıkları STEM eğitim yaklaşımı dersi sürecine ilişkin görüşlerinden, katılımcıların genel olarak dersle ilgili olumlu izlenimler edindikleri ve ders sürecinin kendilerine olumlu yansımalarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte STEM eğitim yaklaşımı konulu dersin, katılımcıların STEM konusunda deneyim kazanmasına, anlamlı öğrenmesine, 21. yy. becerilerini geliştirmesine ve özgüven oluşturmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca lisansüstü öğrencilerinin görüşlerinden STEM eğitim yaklaşımı ders sürecinin kendilerini sürekli aktif kıldığı ve STEM eğitimine yönelimlerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
STEM eğitim yaklaşımı, lisansüstü eğitim, nitel araştırma

Abstract

The purpose of this research is to determine the views of graduate students in the Department of Science Education regarding the STEM education approach course process. Action research was used in the research. The study group of the research consists of a total of seven graduate students doing a master's degree in Science Education at the Institute of Science at a university in the Black Sea Region. In the study, the data were collected through semi-structured interviews prepared about the 14-week course period. Content analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used in the analysis of semi-structured interviews. From the opinions of the graduate students about the STEM education approach course process that they took during a semester, it was revealed that the participants had positive impressions about the course in general and the course process had positive reflections on them. In addition, It has been determined that the course on STEM education approach provides contributes participants to gain experience in STEM, to learn meaningfully, to the development of 21st century skills and self-confidence. In addition, it has been concluded from the opinions of graduate students that the STEM education approach course constantly activates themselves and increases their orientation to STEM education.Keywords
STEM education approach, graduate education, qualitative research

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri