Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF INDIVIDUAL INNOVATION LEVEL IN TERMS OF SOME VARIABLES: THE CASE OF KOCAELI UNIVERSITY )

Author : Asiye YÜKSEL  ; Barış DEMİR & Aykut TOSUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2576-2582
    


Summary

Geleceğin çalışanları olarak üniversite öğrencileri, organizasyonel ortamlarda inovasyonun önemli bir kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyinin “Bireysel Yenilik Ölçeği” kapsamında belirlenmesidir. Veri toplama aracı olarak 1977 yılında H. Thomas Hurt, Katherine Joseph ve Chester. D. Cook tarafından geliştirilen, 2010 yılında Türkçeye uyarlamasını geçerliği ve güvenirliği Kılıçer ve Odabaşı’nın yaptığı “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada 20 ifadeden oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.873 olarak bulunmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde bulunan ve önlisans düzeyinde eğitimlerine devam eden 123 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlardan biri meslek yüksek okulunda öğrenim gören öğrencilerin cinsiyetleri ile bireysel yenilikçilik ölçeği boyutlarından değişime direnç ve fikir önderliği boyutu arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Diğer bir sonuca göre öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm ile değişime direnç ve fikir önderliği boyutları arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir Analiz sonuçları incelendiğinde; öğrencilerin orta düzeyde bireysel yenilikçilik puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür.Keywords
Bireysel Yenilikçilik, Ön Lisans, Eğitim

Abstract

As future employees, university students are an important source of innovation in organizational environments. The aim of this study is to determine the individual innovation level of Kocaeli University students within the scope of "Individual Innovation Scale". In 1977, H. Thomas Hurt, Katherine Joseph and Chester. The "Individual Innovativeness Scale", developed by D. Cook and adapted to Turkish in 2010, was used by Kılıçer and Odabaşı. In the study, the reliability coefficient of the scale consisting of 20 statements was found to be 0.873. The study group of the research; It consists of 123 participants who are in Kocaeli University in the 2020-2021 academic year and continue their education at associate degree. One of the results obtained from the study shows that there is a significant difference in favor of male students between the gender of students studying at vocational high school and the dimensions of individual innovation scale, resistance to change and opinion leadership. According to another result, a significant difference was found between the department in which students study and the dimensions of resistance to change and opinion leadership. When the analysis results were examined; it was observed that the students had a medium level individual innovation score average.Keywords
Individual Innovation, Associate Degree, Education

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri