Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAMU YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE BİLGİ EDİNME HAKKI: TÜRKİYE VE ALMANYA ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
(RIGHT TO INFORMATION AND TRANSPARENCY IN PUBLIC ADMINISTRATION: A COMPARATIVE STUDY ON TURKEY AND GERMANY )

Author : Sefa USTA   & Abdulvahap AKINCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2533-2553
    


Summary

Kamu yönetiminde demokrasinin gelişimi ve katılımcılık anlayışının tartışılmaya başlanması ile birlikte yönetimde şeffaflık ön plana çıkmıştır. Kamu yönetiminde hesap verebilirlik düşüncesi, yönetimde açıklık ilkesini de beraberinde getirmiştir. Gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi hem Almanya’da hem de Türkiye’de şeffaf yönetim anlayışını hayata geçirebilmek adına yasal düzenlemeler yapılmıştır. Buradan hareketle hazırlanan çalışmanın temel iddiası, kamuda yeniden yapılanma çalışmaları ile kamu yönetimindeki gizlilik geleneğinin kırılarak, açıklık ilkesinin yerleştirilmek istendiğidir. Türkiye ve Almanya’da idari ve hukuki sistem içerisinde yönetimde açıklık ilkesini yerleştirebilmek adına ortaya konulan düzenlemelerin karşılaştırmalı bir şekilde irdelenmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmada karşılaştırmalı analiz yönteminden yararlanılmış, konu ile ilgili birincil ve ikinci kaynaklardan faydalanılmıştır. Bu yöntem ekseninde hazırlanan çalışma kapsamında kamu yönetiminde gizlilik ve şeffaflık konusu irdelenmekte, Türk kamu yönetiminde şeffaflığa yönelik düzenlemeler incelenerek, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” değerlendirilmektedir. “İdari Usul Yasası” ve “Federal Bilgi Edinme Kanunu” üzerinden hareketle Almanya’da yönetimde şeffaflık uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. Çalışma iki ülkenin yönetimde şeffaflık uygulamalarına dayanak oluşturan mevzuatlarının mukayeseli analizi ile nihayetlendirilmektedir.Keywords
Yönetimde Şeffaflık, Bilgi Edinme, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Almanya Federal Bilgi Edinme Kanunu, Almanya İdari Usul Kanunu

Abstract

As the development of democracy and the understanding of participation began to be discussed in public administration, transparency in administration has come into prominence. The idea of accountability in public administration has brought along the principle of openness in administration. As in many developed countries, the regulations are made in Germany and Turkey in order to implement a transparent management approach. The main claim of the study, which is prepared based on this, is that it is desired to establish the principle of openness by breaking the tradition of secrecy in public administration with the restructuring efforts in the public. The main purpose of the study is to examine in a comparative way the arrangements in the administrative and legal system made in Turkey and in Germany in order to place the principle of openness. In the study prepared for this purpose, the comparative analysis method was used, primary and secondary sources related to the subject were used. Within the scope of the study prepared in the axis of this method, the issue of confidentiality and transparency in public administration was examined. The regulations on transparency in Turkish public administration were examined and the "The Right to Information Act " was evaluated in the study. Based on the "Administrative Procedure Law" and "Federal Information Acquisition Law" information is given about the transparency practices in administration in Germany. The study is concluded with a comparative analysis of the two countries' legislation that forms the basis of transparency practices in administration.Keywords
Transparency in Management, Information Acquisition, Right to Information Act, German Federal Information Act, German Administrative Procedure Law

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri