Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ: INSTAGRAMDA İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ANALİZ
(IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS: A QUALITATIVE ANALYSIS OF THE USE OF IMPRESSION MANAGEMENT TACTICS ON INSTAGRAM )

Author : Ebru ÇİTİL   & Ayşen TEMEL EGİNLİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2511-2522
    


Summary

İnternet teknolojisinin küçük ve sınırlı bir ağ üzerinden başlayan yolculuğu, sosyal medya olarak isimlendirilen, tüm Dünya’ya erişim ve bilgi paylaşımını sağlayan teknolojik ve sosyal altyapıya evrilerek İnternet’i bireylerin günlük yaşamlarının odağına yerleşmiştir. Sosyal medya üzerinde yer alan sosyal ağ uygulamaları bireylerin zaman ve mekân kısıtı olmadan günlük yaşamlarının her anında kendileri ile ilgili bilgileri diğer sosyal ağ kullanıcıları ile paylaşabilmelerini sağlamaktadır. Söz konusu paylaşımlar büyük kitlelere kolay bir şekilde ulaşabilmekte, sosyal ağ kullanıcıları çift yönlü ve üretici durumda oldukları bir etkileşim içinde yer alabilmektedir. Bireyler günlük yaşamlarında diğer kişiler üzerinde kendilerine ilişkin olumlu bir izlenim yaratmak amacı ile benlik sunumlarını gerçekleştirmektedirler. Benlik sunumu, bir kişinin diğer kişiler üzerinde bıraktığı etkiyi ya da algıyı ifade etmektedir. Bu amaçla da kişiler benlik sunumlarının pozitif bir şekilde oluşmasını sağlamak için kendilerine ait izlenimleri niyet ederek ya da niyet etmeksizin yönetmektedirler. Böylece olumsuz olabilecek izlenimleri denetleyebilmeleri ve olumlu yönde geliştirmeleri de mümkün olabilmektedir. Günümüzde bireyler aynı günlük yaşamda olduğu gibi benlik sunumlarını dolayısıyla izlenim yönetimlerini sosyal ağlar aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Bu sosyal ağlardan biri olan Instagram, bugün milyonlarca kullanıcının içinde yer aldığı bir ağ durumundadır. Instagram kullanıcıları bu sosyal ağ uygulaması üzerinden istedikleri tüm görsel ve metin içeriklerini diğer kullanıcılara sunabilmektedir. Bu çalışmada, benlik sunumu ve izlenim yönetimi kavramı anlatılarak, literatürde benlik sunumu kavramı ile izlenim yönetimi kavramının birbirini kapsadığı, aynı anlamda kullanıldığı veya birbirinden ayrıldığı tanımlar aktarılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenen Instagram kullanıcısı olan yirmi kişi ile çalışmanın kuramsal çerçevesine uygun olarak hazırlanan araştırma sorularına yanıt bulmak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler nitel bir analiz programı ile analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda da kendini tanıtma, kendini sevdirme, örnek olma taktiklerini, niteliklerini tanıtma, saygı ve statü kazanmaya yönelik olarak niteliklerini ortaya koyma, örnek olma taktiklerinin daha fazla kullanıldığı belirlenmiştir.Keywords
Sosyal Medya, İzlenim Yönetimi, İzlenim Yönetimi Taktikleri.

Abstract

The journey of Internet technology that started from a small and a limited network have become the focus of people’s lives with the technological and social network that is called social media, which provides access and share of knowledge to the whole world. Social network applications on social media provide the opportunity for people to share their information related with themselves with other social network users on every moment of their daily lives without the limitation of time and place. Aforementioned social media posts reach easily to masses and social network users take part in a dual sided and productive interaction. Individuals make self-presentations in order to create a positive impression on others in their daily lives. Self-presentation refers to the effect or perception a person has on other people. For this purpose, individuals manage their own impressions with or without intention in order to create a positive self-presentation. Thus, by controlling the negative impressions, it is possible for them to develop these impressions positively. Today, individuals make self-presentations and impression management through social networks, same as in daily life. Today, Instagram, one of these social networks, is a network with millions of users. Instagram users can present to other users through this social network application, all visual and text content they want to share. In this study, by explaining the concepts of self-presentation and impression management, the concept of self-presentation and impression management in the literature cover each other, definitions that are used in the same sense or differ from each other has been transferred. In this study, a semi-structured interview method was used to answer the research questions prepared in accordance with the theoretical framework of the study with twenty Instagram users who were determined by the purposeful sampling method using the qualitative research method. The data obtained from the interview were analyzed with a qualitative analysis program. As a result of the research carried out, it was determined that the tactics of self-introduction, self-love, exemplary tactics, promoting their qualities, demonstrating their qualities in order to gain respect and status, and being an example were used more.Keywords
Social Media, Impression Management, Tactics of Impression Management.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri