Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FİNLANDİYA, FRANSA VE TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(THE COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER TRAINING SYSTEMS IN FINLAND, FRANCE AND TURKEY )

Author : Rafet AYDIN   & Gözde GÖKDEMİR BAŞER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2486-2510
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; Finlandiya, Fransa ve Türkiye’de yabancı dil (İngilizce) öğretmeni yetiştirme sistemlerini karşılaştırarak incelemektir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de, Fransa’da ve Finlandiya’da İngilizce öğretmeni yetiştirme sistemleri oluşturmuştur. Örneklem olarak; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Paris Sorbonne Üniversitesi Paris Öğretmen ve Eğitim Yüksekokulu ve Helsinki Üniversitesi Eğitim Fakültesi seçilmiştir. Bu araştırma, bir karşılaştırmalı eğitim çalışması olup; hem nitel bir araştırma hem de tarama modeli özelliği taşımaktadır. Verilerin toplanmasında, belgesel tarama kullanılmıştır. Belgesel tarama yoluyla, ulusal ve uluslararası arama motorları, veri tabanları, resmi kurumların web siteleri, yasalar ve yönetmelikler, ulaşılabilen tüm kütüphane kaynakları incelenmiş ve elde edilen tez, makale, kitap, bildiri ve web sayfası veri kaynağı olarak kullanılmıştır Araştırma verilerinin analizinde, karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. Farklı eğitim sistemlerinin tek tek unsurlarının paralel bir şekilde bütün olarak incelendiği yatay yaklaşım ve eğitim sistemlerinin benzerlikler ve farklılıkları için tanımlayıcı yaklaşım benimsenmiştir. Ayrıca, belgesel tarama modelinden de yararlanılmıştır. Böylece üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin İngilizce öğretmeni yetiştiren programlarının amaçları, eğitim düzeyleri, süreleri, giriş koşulları, eğitim öğretim süreçleri ve öğretmenlik uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar değerlendirilmiştir. Yine elde edilen veriler araştırma problemi ve alt problemlerinden yola çıkılarak verilerin analizi için bir sistem oluşturulmuş ve sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlara bakıldığında; yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının amaçları benzer özellikler gösterdiği ancak giriş koşulları, düzeyleri, süreleri, eğitim öğretim süreçleri ve öğretmenlik uygulamaları arasında farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme programının giriş koşulları, eğitim öğretim süreçleri ve öğretmenlik uygulamalarında değişiklikler yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.Keywords
İngilizce Öğretmeni, Karşılaştırmalı Eğitim, Öğretmen, Öğretmen Yetiştirme, Yabancı Dil Öğretmeni

Abstract

The purpose of this research is to compare and analyze foreign language (English) teacher training systems in Finland, France and Turkey. In the research, the population consists of English language teacher training systems in Finland, France and Turkey. As samples of the research, Burdur Mehmet Akif Ersoy University: Faculty of Education, Paris Sorbonne University: Paris Teacher and School of Education and Helsinki University: Faculty of Education have been chosen. This research is a comparative educational study in which both a qualitative research and a documentary survey model have been adopted. Data have been collected through documentary survey by examining national and international search engines, databases, websites of official institutions, laws and regulations, all accessible library resources, the obtained thesis, article, book, paper and web pages. In the process of data analysis, horizontal and descriptive approaches have been used. Thereby, the similarities and differences about the objectives, training levels, duration, entry requirements, training processes and teaching practices of English language teacher training programmes have been evaulated. The collected data have been analyzed in a system in line with the research problem and subproblems. According to the results,it has been found that while the objectives of the programs have been similar; entry requirements, levels, durations, training processes and teaching practices have differed. According to the research results, it has been concluded that some changes ought to be made about the entry requirements, training processes and teaching practice of the current foreign language teacher training system in TurkeyKeywords
English Language Teacher, Comparative Education, Teacher, Teacher Training, Foreign Language Teacher

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri