Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BASİT MALZEMELERLE YAPILAN STEM ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF STEM ACTIVITIES WITH SIMPLE MATERIALS IN TERMS OF PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES TOWARDS THE PROFESSION )

Author : Cansu AZAMET  & Sema ALTUN YALÇIN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2455-2471
    


Summary

Bu araştırma STEM eğitiminin okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına etkisinin ve STEM eğitimine ve etkinliklere yönelik görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018/2019 Bahar döneminde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalında öğrenim gören 22 Okul öncesi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Okul öncesi öğretmen adaylarına 8 hafta süreyle basit malzemelerden oluşan tasarım temelli STEM eğitimi verilmiştir. Çalışmada karma yöntem kullanılmıştır. Karma yöntemde nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmaktadır. Nicel verilerin elde edilmesinde etkinlik öncesi ve sonrası adaylara uygulanan “Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeğinden” yararlanılmıştır ve veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Nitel verilerin toplanması için etkinlikler sonrasında öğretmen adaylarına “Yarı yapılandırılmış görüşme” uygulanarak okul öncesi öğretmen adaylarının almış oldukları STEM eğitimine ve etkinliklere yönelik görüşleri “İçerik analiz” yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda STEM etkinliklerinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında anlamlı bir fark oluştuğu sonucuna varılmıştır. Nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının bir kısmı, STEM eğitimlerinin Eğitim Fakültelerinde verilmesini ve hatta bu eğitimlerin küçük yaştan yani okul öncesi çocuklarından başlanarak verilmesi gerektiğini, bu eğitimlerin öğrencilerde üst düzey düşünme becerileri kazanmalarına katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir.Keywords
STEM, Öğretmenliğe İlişkin Tutum, Okul Öncesi Adayları

Abstract

This study was conducted to examine the effect of STEM education on pre-school teacher candidates' professional attitudes and their views on STEM education and activities. The sample of the study consists of 22 pre-school teacher candidates studying in Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Education, Department of Preschool Education in the spring term of 2018/2019. Pre-school teacher candidates were given a design-based STEM education consisting of simple materials for 8 weeks.Mixed method was used in the study. Qualitative and quantitative data are used together in the mixed method.Pre-school teacher candidates were given a design-based STEM education consisting of simple materials for 8 weeks.In obtaining quantitative data, the ‘’Attitude Scale towards Teaching ‘’ applied to candidates before and after the activity was used and the data were analyzed statistically. In order to collect qualitative data, pre-service teachers' opinions about STEM education and activities were analyzed using the "content analysis" method by applying a "semi-structured interview" to pre-service teachers after the activities. As a result of the analysis, it was concluded that there was a significant difference in the attitudes of the pre-servise teachers of STEM activities toward the teaching profession. According to the results obtained from the qualitative data, some of the teacher candidates stated that STEM education should be given in Education Faculties and even these trainings should be given starting from early ages, namely preschool children, and these trainings will contribute to the students to gain high-level thinking skills.Keywords
STEM, Attitude Towards Teaching, Pre-school Candidaties

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri