Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLEN MATEMATİK DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS 'ATTITUDES TO MATHEMATICS COURSES CONDUCTED WITH DISTANCE EDUCATION )

Author : Barış DEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2448-2454
    


Summary

COVID-19 salgını sebebiyle dünya büyük bir krizle karşı karşıya kalmış bazı temel hizmetler dışında hayat durma noktasına gelmiştir. Bu hizmetlerin başında da örgün eğitim gelmektedir. Bu araştırmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile yürütülen matematik derslerine karşı tutumlarının incelenmesi ve bu görüşlerin değişkenlere göre istatistik olarak anlamlı olup olmadığının tespit edilmesidir. Kocaeli Üniversitesi bağlı meslek yüksekokullarında öğrenim gören 363 öğrenci ile yürütülen bir betimsel tarama modeli çalışmasıdır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Ağır ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik ölçek maddelerine verdikleri cevapların cinsiyet, mezun olunan lise türü, bölüm, internet olma durumu, internet kullanma süresi, derse bağlanma türü ve uzaktan eğitim ile ilgili sahip olunan bilgi değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığını araştırmak üzere t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin matematik derslerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesine yönelik olumsuz bir tutuma sahip oldukları ve bu tutum düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.Keywords
Uzaktan Eğitim, Matematik, Meslek yüksekokulu

Abstract

The world has faced a major crisis due to the COVID-19 outbreak, except for some basic services, life has come to a standstill. Formal education comes first among these services. The aim of this study is to examine the attitudes of vocational school students towards distance education mathematics lessons during the pandemic process and to determine whether these opinions are statistically significant according to the variables. It is a descriptive survey model study conducted with 363 students studying at Kocaeli University affiliated vocational schools. Distance Education Attitude Scale developed by Ağır et al. (2008) was used as a data collection tool in the study. The t-test and ANOVA test were used to investigate whether the answers given by the students to the scale items for distance education differ according to gender, type of high school graduated from, department, internet availability, duration of internet use, type of course and knowledge of distance education. As a result of the research, it was seen that students have a negative attitude towards the conduct of mathematics lessons with distance education and these attitude levels differ according to some variablesKeywords
Distance Education, Mathematics, Vocational School

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri