Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİNDE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
(THE ROLE OF THE LOGISTICS SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE: AN ECONOMETRIC ANALYSIS )

Author : Süleyman UĞURLU   & Ercan KESER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 2061-2069
    


Summary

Ulusal ekonomik kalkınmanın temel sektörlerinden biri olan lojistik, işletmelerin rekabet gücünü etkileyen önemli bir belirleyici olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte küreselleşme ve giderek artan rekabet, lojistiğin dış ticarette son derece önemli faktörlerden biri haline gelmesine neden olmuştur. Küresel ekonomide dış ticaret lojistiği, gelişmekte olan ülkelerin küresel ticareti kontrol etmeleri ve küreselleşmenin getirilerinden pay almaları için ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Nitekim ithal veya ihraç edilen tüm ürünler lojistik hizmetlere mutlaka konu olmaktadır. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı, lojistik sektörünün dış ticaret üzerindeki etkisinin Türkiye özelinde zaman serisi analizi kullanılarak tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada dört değişkenden oluşan bir model kullanılmıştır. Kullanılan modelde yer alan değişkenler; reel dış ticaret hacmi, hava ve tren taşımacılık yük miktarları, reel taşımacılık hacmi ve reel sabit sermaye yatırımları şeklinde ifade edilebilir. Bununla birlikte araştırmadaki değişkenler 1984-2017 dönemine ait yıllık seriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Araştırmada gerçekleştirilen analizler sonucunda Türkiye’de taşımacılık sektöründeki gelişmelerin dış ticaret üzerinde pozitif etkiye neden olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Dış Ticaret, Lojistik Sektörü, Taşımacılık

Abstract

Logistics, one of the main sectors of national economic development, can be expressed as an important determinant affecting the competitiveness of enterprises. However, globalization and increasing competition have caused logistics to become one of the most important factors in foreign trade. In the global economy, foreign trade logistics has a special importance for developing countries to control global trade and to get a share from the gains of globalization. As a matter of fact, all products imported or exported are defini,tely subject to logistic services. In this context, the purpose of this research, the impact on foreign trade of the logistics sector in Turkey particular is detected using time series analysis. For this purpose, a model consisting of four variables was used in the study. The variables in the model used can be expressed as; real foreign trade volume, air and train transport freight quantities, real transport volume and real fixed capital investments. However, the variables in the study were formed by taking into account the annual series for the period 1984-2017. As a result of the analysis carried out in the research, it has been determined that the developments in the transportation sector in Turkey have a positive effect on foreign trade.Keywords
Foreign Trade, Logistics Sector, Transportation

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri