Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ ŞİRKETLERİN KARLILIK ORANLARI (AKTİF KARLILIĞI VE ÖZKAYNAK KARLILIĞI) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE RATING GRADES ON COMPANIES PROFITABILITY RATIOS (ASSET PROFITABILITY AND EQUITY PROFIT) )

Author : Ahmet KURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1943-1953
    


Summary

Çalışmada 2013-2017 yılları arasında Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde aralıksız olarak yer alıp, imalat sektöründe faaliyet gösteren toplam 15 adet işletmeye derecelendirme kuruluşları tarafından verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Derecelendirme puanları ile bu işletmelerin finansal performanslarını belirleyen unsurlardan olan karlılık oranları arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılmıştır. Bu ilişkinin varlığını incelemek için çalışmada bağımsız değişken olarak şirketlere verilen pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ilkeleri puanları, bağımlı değişken olarak ise aktif karlığı ve özkaynak karlılığı oranları kullanılmıştır. Bu çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılmış olup ilk olarak Breusch Pagan (1980) LM Testi kullanılarak paneli oluşturan seriler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edilmiştir. İkinci adımda ise ikinci nesil panel birim kök testlerinden olan Pesaran (2007) CADF testi serilere uygulanmış olup özkaynak karlılığı, aktif karlılığı, pay sahipleri, şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu, toplam puan değişkenlerinin bir farkta durağan I(1) olduğu görülmüştür. En son adımda ise Westerlund (2007) panel eşbütünleşme testi yardımıyla seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı incelenmiş ve finansal performansı temsil eden karlılık oranlarının göstergesi olan değişkenler (özkaynak karlılığı, aktif karlılığı) ile kurumsal yönetim derecelendirme puanlarını temsil eden bağımsız değişkenler (pay sahipleri, şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu) arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu saptanmıştır.Keywords
Kurumsal Yönetim, Finansal Performans, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi

Abstract

In the study, the existence of a cointegration relationship between the Corporate Governance Principles Compliance Rating scores given by rating institutions to a total of 15 businesses operating in the manufacturing sector that were continuously included in the Borsa Istanbul Corporate Governance Index between 2013-2017 and the profitability ratios, which are among the elements that determine the financial performance of these companies. It has been investigated. In order to examine the existence of this relationship, shareholders, public disclosure and transparency, stakeholders and board principles scores given to companies as independent variables, and return on assets and return on equity ratios as dependent variables were used. In this study, panel data analysis method was used, and first, the cross-sectional dependency was determined between the series that make up the panel using the Breusch Pagan (1980) LM Test. In the second step, Pesaran (2007) CADF test, which is one of the second generation panel unit root tests, was applied to the series, and it was observed that the variables of return on equity, return on assets, shareholders, transparency, stakeholders, board of directors, total score were stable with a difference I (1). In the last step, with the help of Westerlund (2007) panel cointegration test, the existence of cointegration relationship between series was examined and variables representing profitability ratios representing financial performance are (equity profitability, return on assets) and independent variables representing corporate governance rating scores are (shareholders, transparency, stakeholders, the board of directors) It has been determined that there is a cointegration relationship between.Keywords
Corporate Governance, Financial Performance, Borsa İstanbul Corporate Governance Index

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri