Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTEL İŞLETMESİ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC FEATURES OF HOTEL BUSINESS EMPLOYEES ON CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES )

Author : Emine GENÇ   & Süreyya Nilay RECEPOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1888-1900
    


Summary

Çatışma kavramı, geçmişten günümüze süregelen ve geleceğimizde de kaçınılmaz olan, gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında sık sık karşılaşılan bir durumdur. Örgütler kendilerini sürdürülebilir bir duruma getirebilmek için örgüt içerisinde yaşanan çatışmaları ya minimum dereceye indirgeyip kontrol altına almaya çalışır ya da bu çatışmaları kızıştırıp maksimum dereceye çıkarıp verimlilik yakalamaya çalışır. Her iki durumda da amaç örgütün yaşamını bir üst seviyeye çıkarmaktır. Her iki durumunda doğru veya yanlış olup olmadığı, işletmelerin içinde bulunduğu piyasa ve rekabet koşulları başta olmak üzere birçok durumun temel alınarak değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Örgütler açısından önemli olan temel husus yaşanan çatışmalara doğru ve etkili çatışma stratejisi ile yaklaşılıp yaklaşılmadığıdır. Bu çalışmanın amacı otel işletmesi çalışanlarının demografik özelliklerinin kullanılan çatışma yönetim stratejisine etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Ankara ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde görev yapan 480 çalışandan anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan otel çalışanlarının en fazla kullandığı çatışma yönetimi stratejisinin yapıcı strateji, en az kullandıkları stratejinin ise zorlayıcı strateji olduğu bulgulanmıştır. Çalışanların yapıcı stratejiyi kullanma düzeylerinin cinsiyetlerine göre ve uzlaşmacı stratejiyi kullanma düzeylerinin eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışanların zorlayıcı stratejiyi kullanma düzeyleri ise çalışanların iş yerinde çalışma süreleri ile çalıştıkları departmandaki çalışan sayısına göre farklılık göstermektedir.Keywords
Çatışma, Çatışma Yönetimi, Çatışma Stratejileri, Otel Çalışanları

Abstract

The concept of conflict is a common occurrence in both social life and business life, which continues from the past to the present and is inevitable in our future. In order to bring themselves to a sustainable state, organizations either try to minimize and control the conflicts within the organization or try to increase efficiency by exacerbating these conflicts. In both cases, the aim is to take the life of the organization to the next level. Whether it is right or wrong in both cases is determined by evaluating many situations, especially the market and competition conditions of the enterprises. The main issue that is important for organizations is whether the experienced conflicts are approached with the correct and effective conflict strategy. The purpose of this study is to examine the effect of demographic characteristics of hotel business employees on the conflict management strategy used. In line with this purpose, data were collected from 480 employees working in 5-star accommodation establishments operating in Ankara, using a survey technique. As a result of the research, it was found that the most frequently used conflict management strategy by hotel employees participating in the study was the constructive strategy, and the least used strategy was the coercive strategy. It has been determined that the level of using constructive strategy of the employees varies according to their gender and their level of using the compromise strategy differ according to their education level. Employees' level of using the compelling strategy varies according to the length of time they work in the workplace and the number of employees in the department they work in.Keywords
Conflict, Conflict Management, Conflict strategies

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri