Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYSING SPORTS SUPERSTITION OF STUDENTS RECEIVING SPORTS SCIENCES EDUCATION IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES
(ANALYSING SPORTS SUPERSTITION OF STUDENTS RECEIVING SPORTS SCIENCES EDUCATION IN TERMS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES )

Author : Kübra ÖZDEMİR  ; Ahmet Gökhan YAZICI; Mehmet Ertuğrul ÖZTÜRK; Alptürk AKÇÖLTEKİN & Nihal AKOĞUZ YAZICI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1954-1962
    


Summary

Yüzyıllar önce mit formunda varlığını gösteren batıl inançlar, bugün hala insanlar üzerinde etkisini göstermeye devam etmektedir. Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri eğitimi alan öğrencilerin sporda batıl inançlarının demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Bu amaçla çalışmanın evrenini, Ardahan, Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Iğdır, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi spor bölümünde öğrenim gören tüm öğrenciler, örneklemini ise bu Üniversitelerde öğrenim gören ve tesadüfi yolla seçilen 1000 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada genel tarama modeli kullanılarak örneklem seçiminde gelişigüzel örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sporcuların batıl inanç davranışlarını ölçmek için Buhramn ve ark. (1982) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Barut (2008) tarafından yapılan 37 maddelik sporda batıl inanç ve davranış ölçeği uygulanmış olup, alınan verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinde ise Kolmogrow Smirnow testi yapılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada spor bilimleri eğitimi alan öğrencilerin bölüm, cinsiyet, sportif başarı, yaş ve müsabaka öncesi yanlarında uğur getirdiğini düşündükleri nesneleri bulundurma değişkeni ile batıl inançları arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmüştür., Yine çalışmamıza katılan spor bilimleri eğitimi alan öğrencilerin millilik, bireysel ve takım sporcusu olup/olmama aktif spor yapılan süre değişkeni ile batıl inançları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.Keywords
Spor, Batıl İnanç, Uğurlu Nesne

Abstract

Superstitions that existed centuries ago in the form of myths still continue to have an impact on people today. The purpose of this research, an analysing sports superstition of students receiving sports sciences education in terms of demographic variables. Within the context of this aim, all the students getting their education at the Sport departments of the universities of Ardahan, Atatürk, Agrı and Iğdır comprise the target population of the study and randomly selected 1000 voluntary students comprise sample group of the study. In this study, random sampling method was used in sample selection using general survey model. To measure the superstition behavior of athletes in the study, Buhramn et al. (1982) and the Turkish adaptation of Barut (2008), 37-item sports superstition and behavior scale was used, and the Kolmogrow Smirnow test was used when the data obtained showed normal distribution. In this study, it has been observed that there is a significant difference between the variables of students studying sport sciences department, gender, sportive success, age and possession of objects that they thought bring good luck with them before the competition and their superstitions. Again, it has been understood that there is no significant difference between the duration of active sports, being national athlete, being a player of an individual and a team athlete and their superstitions of the students who participated in our study, who are stduying in sports sciences.Keywords
Sports, Superstition, Auspicious Object

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri