Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ
(THE STUDY OF SELF ESTEEM OF MUSIC TEACHERS )

Author : Bahar GÜDEK   & Bilgi KABAKCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1510-1518
    


Summary

Bu araştırmada müzik öğretmenlerinin benlik saygısı düzeyleri farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Çalışmanın verileri Batı Karadeniz Bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların farklı kademelerinde çalışan 125 müzik öğretmeni ile yapılan anketlerden elde edilmiştir. Müzik öğretmenlerinin benlik saygısı düzeylerinin cinsiyet, yaş, hizmet yılı, medeni durum, çalıştığı kurum, haftalık çalgı çalışma süresi, ekonomik durumlarını algılama, öğrenim durumu değişkenlerine göre değişip değişmediği belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 7 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ve 10 sorudan oluşan “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgularda müzik öğretmenlerinin benlik saygısı düzeyleri ‘orta’ düzeyde bulunmuştur. Başka bir deyişle, araştırmaya katılan müzik öğretmenlerinin benlik saygısına ilişkin algı düzeyleri çok yüksek olmasa da olumlu düzeyde bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, benlik saygısı düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakıldığında; öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, çalgı çalmaya ayrılan süre ve eğitim durumları benlik saygısı düzeylerinde/puanlarında anlamlı farklılaşmaya neden olurken, medeni durum, çalışılan kurum ve ekonomik durum algısı değişkenleri benlik saygısı düzeylerinde anlamlı farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna varılmıştır.Keywords
Müzik Öğretmeni, Benlik Saygısı, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği.

Abstract

In this research, the levels of music teachers’ self esteem are studied according to different variables. This is a descriptive research in the relational survey model. The data of the study were obtained from questionnaires conducted with 125 music teachers working at different levels of public and private schools affiliated to the Ministry of National Education in the Western Black Sea Region. It has been determined whether or not the self esteem levels of music teachers vary according to the variables of gender, age, years of service, marital status, institutions of work, weekly practice hours of instruments, perception of economic status and educational status. In the study, “A Personal İnformation Form” consisting of 7 questions and “Rosenberg Self-Esteem Scale” consisting of 10 questions were used as data collection tools. According to the research findings, the self-esteem levels of music teachers were found to be moderate. In other words, the self-esteem perception levels of the music teachers who took part in the study were found to be positive, although not very high. In conclusion, it is seen that the gender, professional seniority, time allocated to practising the instrument and their education status cause a significant difference in their self-esteem levels, while the marital status, institution of work and economic status perception do not cause a meaningful differentiation in their self esteem levels.Keywords
Music Teacher, Self Esteem, Rosenberg Self-Esteem Scale

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri