Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INVESTIGATION OF THE TRENDS OF ORGANIZATIONS FOR THE USE OF MARKETING INTELLIGENCE AND TECHNOLOGY IN THE SCOPE OF STRATEGIC MARKETING
(INVESTIGATION OF THE TRENDS OF ORGANIZATIONS FOR THE USE OF MARKETING INTELLIGENCE AND TECHNOLOGY IN THE SCOPE OF STRATEGIC MARKETING )

Author : Mükerrem Bahar BAŞKIR   & Gözde MERT  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1495-1509
    


Summary

Pazarlama departmanları bir işletmenin kalbi gibidir. Pazarlamadan ne ölçüde yararlanabildikleri ve ne kadar pazarlama odaklı düşünebildikleri işletmelerin sektördeki yaşam sürelerini etkilemektedir. Pazarlama ticari, yaratıcı ve stratejik olmayı gerektirir ve düşünce şeklini bu noktalara odaklı çalıştırmaya sevk eder. Bu noktada pazarlama zekâsı ortaya çıkar. Pazarlama zekâsı hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli tüm şirketler için önemli ve gereklidir. Stratejik pazarlama zekâsı, işletmelerin pazar fırsatlarını, pazara nüfuz etme stratejilerini ve pazar geliştirme yöntemlerini belirlemeye yönelik olup, pazar ile ilgili bilgileri toplama ve analiz etme sürecidir. Dijital çağın getirdiği hız ile birlikte firmaların pazarlama zekasını sürekli olarak beslemesi gerekir. Pazarlama anlamında yeni sıçramalar yapmak bu yollarla gelir elde etmek, pazarlamadaki başarı için gereklidir. Bu da değişimin farkına varıp bu değişime uyum sağlayarak, yeni teknolojileri kullanarak, trendleri takip etme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. Bu çalışmada, Kocaeli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren yöneticilere stratejik pazarlama bağlamında pazarlama zekâsı ve pazarlama zekâsı araçları ve teknolojilerinin kullanımına yönelik eğilimleri anket yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları 403 yöneticiden toplanan veri ve denetimsiz bulanık kümeleme (öbekleme) algoritmasını içeren bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda %97 doğruluk oranı ile bulanık öbekleme (kümeleme) algoritması sonucu oluşturulan her bir öbeğe (kümeye) ait veri ve genel veri için stratejik pazarlama ve pazarlama zekası arasındaki ilişkiler ortaya konulmuş olup, araştırmacılara ve yöneticilere önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Stratejik Pazarlama, Pazarlama Zekâsı, Pazarlama Zekâsı Araçları, Teknoloji, Teknoloji Kullanımı, Bulanık öbekleme, Korelasyon

Abstract

Marketing departments are like the heart of a business. To what extent they can benefit from marketing, and how much marketing focused they can think; It affects the life expectancy of the enterprises in the sector. Marketing requires being commercial, creative and strategic, and encourages thinking to focus on these points. At this point, marketing intelligence arises. Marketing intelligence is essential and essential for all large and small companies. Strategic marketing intelligence is aimed at identifying market opportunities, market penetration strategies and market development methods of businesses, as well as the process of collecting and analyzing market-related information. With the speed brought by the digital age, companies must constantly feed their marketing intelligence. Making new leaps in marketing, and generating revenue in this way, is essential for marketing success. This requires being aware of change, adapting to change, using new technologies, and having the ability to follow trends. In this study, the tendencies of the managers operating in the manufacturing and service sectors in the Kocaeli Organized Industrial Zone towards the use of marketing intelligence and marketing intelligence tools and technologies in the context of strategic marketing were examined using a survey method. The findings of the study were obtained by analyzing the data collected from 403 managers using an approach which includes an unsupervised fuzzy clustering algorithm. In the results of this study, the correlations between strategic marketing and marketing intelligence were revealed for sub-data in each cluster generated by fuzzy clustering algorithm with 97.0% accuracy-rate and overall-data, and recommendations were made to researchers and managers.Keywords
Strategic Marketing, Marketing Intelligence, Marketing Intelligence Tools, Technology, Technology Usage, Fuzzy clustering, Correlation

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri