Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF TEKRARI UYGULAMASINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRIMARY TEACHERS OPINIONS ABOUT CLASS REPEAT APPLICATION )

Author : Şeyda EDİS   & Muamber YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 1367-1373
    


Summary

Eğitim sisteminin temel amacı, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, genel kültür bilgisi olan, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunabilecek insanlar yetiştirmektir. Öğrencilerde istenilen davranışların geliştirilmesi için bu sistemin değerlendirilmesi, planlanan davranışlardan hangilerinin geliştirildiği, hangilerinin geliştirilemediğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Öğrencinin istenilen davranışlara ulaşıp ulaşmadığı yapılan ölçme ve değerlendirmeyle belirlenmektedir. Ölçme, gözlenen bir duruma, belirlenmiş kurallara uygun değer verme ve sayısallaştırma işlemidir. Eğitim sisteminin değerlendirilmesi için sistemin, amaçlarını ne ölçüde yerine getirdiği ve varsa engelleyici öğelerin neler olduğunun belirlenmesi gerekir.Bu çalışmanın amacı; sınıf tekrarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde çalışmakta olan 50 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında uzman görüşü alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin %84’ü sınıf tekrarı yapılmaması sonucunda öğrencilerin üst sınıflardaki derslerde güçlük çekileceğini,%76’sı sınıf tekrarı yapılmamasının, öğrencileri ileride girecekleri sınavları olumsuz etkileyeceğini,%60’ı öğrencilerin sınıf tekrarı yapmaması durumunun öğretmen otoritesini zayıflatmayacağını,%100 öğrencilerin sınıf tekrarı yapma durumunun veli onayına sunulmasını doğru bulmadıklarını ve %80’i sınıf tekrarı yapılmaması durumunun öğrencilerin ders çalışma davranışlarını olumsuz etkileyeceğini ifade ettikleri tespit edilmiştir.Keywords
Sınıf Tekrarı, Sınıf Öğretmenleri, Öğrenci, Öğrenci Başarısı, Ölçme.

Abstract

The main purpose of the education system is to raise people who have general cultural knowledge and can contribute to their economic, social and cultural development, depending on Atatürk's principles and reforms in the National Education Basic Law. In order to develop the desired behaviors in students, it is necessary to evaluate this system and to determine which of the planned behaviors are developed and which are not developed. Whether the student achieved the desired behaviors is determined by the measurement and evaluation. Measurement is the process of valuing and digitizing an observed situation in accordance with the determined rules. In order to evaluate the education system, it is necessary to determine the extent to which the system fulfils its objectives and, if any, what are the obstacles.The aim of this study: is to examine primary teacher views on classroom repetition. The study group consists of 50 classroom teachers working in Bartın province. Descriptive model, one of the qualitative research methods, was used in the research. In the research, semi-structured interview form consisting of 5 items was used as data collection tool. Expert opinion was taken in the preparation of the semi-structured interview form. Percentage of statistical processes were used in the analysis of the data obtained.As a result of the research, 84% of primary teachers say that students will have difficulty in upper classes as a result of not repeating classes, 76% said that failure to repeat the class would negatively affect students ' future exams. 60% of students not doing repetition will not weaken teacher authority. 100% of students do not find it right to submit their repetition to parental approval and It was found that 80 %stated that failure to repeat the class would negatively affect students ' course work behavior.Keywords
Grade repetition, classroom teachers,student,student success, measuring

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri