Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUANTUM LİDERLİK İLE KUANTUM PARADİGMASININ İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN QUANTUM LEADERSHIP AND QUANTUM PARADIGM )

Author : Benan YÜCEBALKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 1357-1366
    


Summary

Geride bıraktığımız yüzyıl içinde bilim tarihinde üç büyük devrim gerçekleşmiştir: Görelilik kuramı, kuantum mekaniği, kaos ve belirsizlik kuramı. Kaos ve belirsizlik kuramı, kuantum mekaniği ile klasik mekanik arasında bir bağlantı oluşturmuştur. Kuantum mekaniğinin “her şeyin birbirleriyle ilişki halinde olduğu ve ilişkilerin sürekli değiştiği, değişimin ise belirsizliği doğurduğu” anlayışı ise, doğayı anlamak ve açıklamakla ilgili radikal ölçüde farklı bir yaklaşımın doğmasına neden olmuştur. Diğer yanda genellikle liderlik ile fizik arasındaki bağlantıyı kurmakta zorlanılmaktadır. Oysa fizik, dünyanın nasıl çalıştığını tanımlayan enerji, madde ve hareket durumlarını açıklarken benzer bir yolla liderlik de insan enerjisini harekete geçiren ve eyleme dönüştüren bir güçtür. Bu kavramsal temellerden yola çıkan çalışmanın amacı kuantum paradigması ile kuantum liderlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın sonunda, kuantum liderliğin mutlak anlamda en iyi liderlik türü olarak düşünülmemesi gerektiği, insan çabalarını kolaylaştırmak için teorik olarak mevcut olan bir dizi alternatiften biri olduğu ve özellikle kaos teorisi ile karmaşıklıktan gelen içgörülere, metaforlara dayandığından yüksek karmaşıklık, çok akış ve büyük belirsizliğin olduğu durumlar için uygun olduğu; yüksek kararlılık, düzen ve öngörülebilirliğin olduğu durumlar için uygun olmadığı ileri sürülmüştür.Keywords
Liderlik, kuantum liderlik, kuantum paradigması.

Abstract

In the century we left behind, there were three major revolutions in the history of science: the theory of relativity, quantum mechanics, chaos and the uncertainty theory. The theory of uncertainty and chaos enable to connect with quantum mechanics and classical mechanics. The perception of quantum mechanics that “everything is related to each other and relationships are constantly changing, and change is causing uncertainty” has led to a radically different approach to understanding and explaining nature. On the other hand, it is often difficult to establish the link between leadership and physics. However, while physics explains the states of energy, matter and motion that define how the world works, leadership in a similar way is a force that activates and transforms human energy into action. The purpose of the study, which sets off from these conceptual foundations, is to reveal the relationship between the quantum paradigm and quantum leadership. At the end of the study, quantum leadership should not be considered as the absolute best leadership type, it is one of a series of alternatives that are theoretically available to facilitate human efforts and especially is based on insights, metaphors from chaos theory and complexity, it is appropriate for situations where there is high complexity, high flow and great uncertainty, it has been suggested that it is not suitable for situations with high stability, order and predictability.Keywords
Leadership, quantum leadership, quantum paradigm.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri