Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AÇILABİLİRLİK ÖLÇEĞİ’NİN KISA FORMUNUN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
(THE ADAPTATION STUDY OF SHORT FORM OPENERS SCALE TO TURKISH )

Author : Rezzan GÜNDOĞDU  ; Mehmet Ertuğrul UÇAR & Bilge KONAL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 1329-1340
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Miller, Berg ve Archer (1983) tarafından kısa formu geliştirilmiş olan Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasını yapmaktır. Açılabilirlik Algısı ölçeği diğerleri ile ilişkiye geçildiğinde açılma ya da samimi bir şekilde kendini açmaya neden olma eğilimini ölçer. Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasını yapmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik için Cronbach alfa testi yapılmıştır. Araştırma grubu 289 kişiden (%71.7 kadın, %29.3 erkek) oluşmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında Açılabilirlik Algısı Ölçeği kısa formu ile Tartışmacı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Tartışmacılık tartışmaya yaklaşma ve tartışmadan kaçınma eğilimlerinden oluşan bir öznitelik olarak kavramsallaştırılmıştır. Tartışmacı tutum ölçeği Infante ve Rancer (1982) tarafından geliştirilmiştir. Doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi sonuçları tek faktörlü bir yapı ortaya çıkarmıştır. Uyarlaması yapılan ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliliği için Tartışmacı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin duygulara yaklaşma alt boyut için Cronbach alfa değerleri .75, kaçınma boyutu içinse .85 olarak bulunmuştur. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.Keywords
Açılabilirlik Algısı, Kendini Açma, Ölçek Uyarlama

Abstract

The aim of this study is to adapt of short version of Opener scale that developed by Miller, Berg and Archer (1983) to Turkish. An Opener Scale that measures the tendency to "open up" or elicit intimate disclosure from others is introduced. Exploratory and confirmatory factor analyses were used for Turkish adaptation of Opener scale. Cronbach alfa test was used for reliability. The research group consisted of 289 (70.7% female 29.3% male). To collect data, the short version of Opener, argumentatlveness scale were used. Exploratory and confirmatory factor analysis revealed one factor structure. For convergent validity of the scale was used argumentatlveness scale. Argumentativeness was conceptualized as a trait which is composed of the tendency to approach arguments and the tendency to avoid arguments Short version of Argumentativeness scale that developed by İnfante and Rancer (1982). For reliability study on the short version of Opener scale had an internal consistency of .85. As a result of this study, it is determined that short version of Opener scale is valid and reliable for Turkish society.Keywords
Opener, disclosure, adapt of scale

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri