Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİREYSEL VE TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN SPOR BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF SPORTS DEPENDENCE LEVELS OF INDIVIDUAL AND TEAM ATHLETES )

Author : Anıl SİYAHTAŞ  ; Ataman TÜKENMEZ; Sinan AVCI; Bayram YALÇINKAYA & Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 34
Page : 1310-1317
    


Summary

Araştırmanın amacı bireysel ve takım sporu yapan sporcuların değişkenlerine göre spor bağlılık düzeyleri arasındaki farkları ve yaşları ile spor bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde faaliyette bulunan bir spor okulunun bireysel ve takım sporları olmak üzere çeşitli branşlarında mücadele eden, olasılık örneklem yöntemiyle seçilmiş 78 ‘Erkek’ , 26 ‘Kadın’ olmak üzere toplam 104 sporcu gönüllü olarak katılım sağlayarak oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Schaufeli, Bakker (2004)’ın geliştirdiği The Utrecht Work Engagement Scale (UWES)’in İspanyol versiyonunun Guillen ve Martinez-Alvarado (2014) tarafından sporcular için adaptasyonu yapılarak geliştirilmiş, Sırgancı, Ilgar ve Cihan (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan “Spora Bağlılık Ölçeği (SBÖ)” kullanılmıştır. SBÖ 5’li likert tipinde 15 madde ve 3 alt boyuttan (zinde olma, adanma, içselleştirme) oluşmaktadır. Veriler SPSS 20.0 paket program kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; frekans, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiğinin anlaşılmasından sonra analizler t testi ve ANOVA testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların yaşları ile spor bağlılıkları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon testiyle incelenmiştir. Gruplar arasındaki farkları tespit etmek için ise TUKEY testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; sporcuların değişkenlerine ve spor yaptıkları branşlara göre spor bağlılıklarının değiştiği ayrıca yaşlarının arttıkça spor bağlılıklarının azaldığı tespit edilmiştir.Keywords
Bireysel Spor, Spora Bağlılık, Takım Sporu

Abstract

The aim of the study is to determine the differences between the sports engagements levels and the relationship between their ages and sports engagements according to the variables of individual and team sports athletes. The study group of the study consisted of 104 athletes, 78 ‘male’ and 26 ‘female’ voluntees who were selected by probabality sampling method in different branches of a sports school in Istanbul. As a data collection tool; The Spanish version of The Utrecht Work Engagement Scale (UWES) developed by Schaufeli, Bakker (2004) was developed by Guillen and Martinez-Alvarado (2014) for the athletes and adapted to Turkish by Sırgancı, Ilgar and Cihan (2019) Sports Engagement Scale (SES) was used. Sports Engagement Scale consists of 3 sub-dimensions (vigor, dedication, internalization) 15 items and 5-point likert. The data were analyzed using SPSS 20.0 package program. As a statistical method in the evaluation of data; frequency, arithmetic mean, standard deviation are used. After understanding that the data showed a normal distribution, the analyzes were analyzed with the t test and ANOVA test. The relationship between the ages of the participants and their sports engagement was examined by Pearson Correlation test. TUKEY test was used to detect the differences between the groups. As a result of the research; According to the variables of the athletes and the branches in which they do sports, it has been determined that their sport engagement changes and their sport engagement decreases as their age increases.Keywords
Individual Sport, Team Sport, Engagement to Sport

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri