Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK ALGILARINDA KAMPÜS VE ANA YERLEŞKENİN ROLÜ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(THE ROLE OF CAMPUS AND MAİN CAMPUS IN PERCEPTIONS OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY: SAMPLE OF KOCAELİ UNİVERSİTY )

Author : Abdulkadir CESUR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 1195-1202
206    117


Summary

Yükseköğretim öğrencilerinin üniversite yaşamına yönelik algılarını etkileyen pek çok faktörün bulunduğu söylenebilir. Bunlardan biri de eğitim-öğretim görülen fakülte veya yüksekokulun fiziki özelliklerini, sosyo-kültürel imkânlarını bünyesinde toplayan kampüsüdür. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğrencilerin üniversiteye yönelik algılarında, kampüs ve ana yerleşke değişkeninin rolünü belirlemektir. Araştırmada öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin algılarını ölçebilmek amacıyla bir ölçek oluşturulmuştur. Bu çizgide oluşturulan ankete uygulanan faktör analizi sonucunda üniversitenin “fiziki şartları” ve “sosyal imkânları” şeklinde iki boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Söz konusu ölçekten anlamlı birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve bu sayede eğitim-öğretim literatürüne katkı sağlayabilmek amacıyla ölçeğin öncelikle geçerlilik, güvenilirlik boyutları dikkate alınmış, ifadelere yönelik aritmetik ortalamalar da incelenerek öğrencilerin üniversiteye ilişkin algılarında kampüs ve ana yerleşke değişkeninin hangi düzeyde belirleyici bir role sahip olduğu sorgulanmıştır.Keywords
Üniversite, Öğrenci Algısı, Ana Yerleşke, Kampüs

Abstract

It can be said that there are many factors affecting the perceptions of high ereducation students about university life. One of them is the campus which collects both the physical, architectural and socio-cultural opportunities of the faculty or the college.In this context, the aim of this study is to determine the role of campus and main campus variables in university students' perceptions. Inorder to measure the perceptions of students about university life, a scale was created in the study. As a result of the factor analysis applied to the questionnaire, a two-dimensional structure emerged as the physical conditions and social opportunities of the university. First of all, validity and reliability dimensions of the scale were taken into consideration in order to obtain meaningful results from this scale and to contribute to education-teaching literatüre, arithmetic averages of the expressions were examined and the level of the campus and main campus variables were determined in the perceptions of the students.Keywords
University, Students’ Perception, Main Campus, Campus

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri