Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuklarda Oyunun ve Oyun Terapisinin Terapötik Kullanımı ve İyileştirici Etkileri: Kavramsal Bir Analiz
(Therapeutic Use and Healing Effects of Play and Play Therapy on Children: A Conceptual Analysis )

Çocuklarda Oyunun ve Oyun Terapisinin Terapötik Kullanımı ve İyileştirici Etkileri: Kavramsal Bir Analiz

 
Author : Esra TEKE   & Selahattin AVŞAROĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1078-1087
DOI Number: :
Cite : Esra TEKE & Selahattin AVŞAROĞLU, (2020). Çocuklarda Oyunun ve Oyun Terapisinin Terapötik Kullanımı ve İyileştirici Etkileri: Kavramsal Bir Analiz. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 32, p. 1078-1087. Doi: 10.31576/smryj.553.
404    753


Summary

Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağı döneminde oyunun ve oyun terapisinin iyileştirici yönü ve önemini, kavramlar ve alanyazın ışığında belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmaların bulguları ve kavramsal düzeyde açıklamalarından yararlanılarak bir çerçeve belirlenmiştir. Çocukların yaşamlarındaki en önemli uğraşılardan biri oyundur. Oyun isteği ve davranışı artan yaşla değişim gösterse de çocukluk çağı döneminin en önemli gelişim sürecidir. Çocukların en temel gereksinimleri arasında yer alan oyun, onların bedensel; psiko-motor, sosyal, bilişsel ve dil gelişimine katkı sağlayarak gelişimlerini bir bütün olarak destekler. Aynı zamanda oyun, çocuğun ruhsal gelişimi açısından da ehemmiyet arz eder. Bu nedenle, oyunun tedavi edici ve geliştirici olarak kullanılması, istenilen amaca ulaşılabilmesi noktasında değerli bir adımdır. Çocuklar, yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretmede zorluk çekebilmekte, kaygılarını, korkularını, yaşadıkları zorlukları ifade etmekte güçlük yaşayabilmekte ve bunları olumsuz davranışlar olarak yansıtabilmektedirler. Bu davranışlarından kendileri de rahatsız olan çocukların en büyük çıkmazları ise bunlara nasıl çözüm üreteceklerini ve nasıl ifade edeceklerini bilememeleridir. Çocukların yaşadıkları bu sıkıntıların üstesinden gelmelerinde, olumsuz davranışlarını tecrübe edip bu davranışları söndürmelerinde, aynı zamanda duyguları dışa vurmada oyun kolaylaştırıcı ve geliştirici bir işleve sahiptir. Vaktinde çözümlenmeyen problemlerin, ilerleyen zamanlarda daha karmaşık sıkıntılar olarak bireyin karşısına çıktığı düşünüldüğünde, yaşanan zorlukların vaktinde, yani o süreçte çözüme kavuşturulmasının önemi anlaşılabilir. Çocukların yaşadıkları sorunları oyun terapisi yolu ile çözüme ulaştırabilmesi ve oyun terapisi aracılığıyla pek çok olumlu beceriyi de kazanabilmesi bu çalışmanın ne derece değerli olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Anahtar kelimeler: Çocuk, oyun, oyun terapisi, iyileştirme.

Abstract

The purpose of this study is to determine the curative aspect and importance of play and play therapy in childhood, in the light of concepts and literature. A framework has been determined by making use of the findings and explanations at the conceptual level of the researches conducted for this purpose. One of the most important occupations in children's lives is the play. Although the desire and behavior of the play varies with increasing age, it is the most important development process of childhood. The play, which is among the most basic needs of children, supports their development as a whole by contributing to psycho-motor, social, cognitive and language development. Besides, the play is important for the spiritual development of the child. Therefore, using the play as a therapeutic and developer is a valuable step in achieving the desired goal. Children may have difficulties in finding solutions to their problems, they may have difficulties in expressing their anxieties, fears, difficulties and reflect them as negative behaviors. The biggest dilemmas of children who are uncomfortable with these behaviors are that they do not know how to produce solutions and express them. Play has a facilitating and developing function for children to overcome these difficulties, experience negative behaviors and extinguish these behaviors, and also, expressing emotions. Considering that the problems that cannot be solved on time will be faced by the individual as more complex problems in the future, the importance of resolving the difficulties experienced on time can be understood. The fact that children can solve their problems through play therapy and gain many positive skills through play therapy reveals how valuable this study is.Keywords
Keywords: Child, play, play therapy, treatment

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri