Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arap Dilbilimi Öncüsü İbrahim Enîs’e Göre Dillerin Kaynağı Meselesi
(The Origin Of Languages According To The Arab Language Pioneer Ibrahim Anis )

Author : Muhammet ABAZOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1012-1020
164    63


Summary

Anlambilimin tartışmaya açık konularından birisi olan dillerin kaynağı konusu her zaman, dilin insan tarafından geliştirilen bir olgu mı, doğanın geliştirdiği bir mekanizma mı yoksa en yüce olan Allah tarafından insanlara bahşedilen bir olgu mu diye insanoğlunun kafasında soru işareti bırakan bir konu olmuştur. Dilin kaynağı konusu Arap dünyasında klasik ve modern dönemlerde birçok dilci ve âlimin çalışma konusu olmuştur. Bu çalışmada modern dönem Arap dilbilimi öncüsü İbrahim Enîs’in konuyla ilgili görüşleri ele alınmıştır. Enîs, bir semantik çalışması olarak ele aldığı dillerin kaynağı konusunda, klasik ve modern bilginlerin incelemeleri üzerine ortaya koyulmuş görüşleri sunmuştur. Bu bağlamda değişik zamanlarda çeşitli teoriler ortaya atılmış ve her biri diğerinden farklı yönde gösterilmiştir. İbrahim Enîs ise dilin kaynağı konusunda ortaya atılan teorileri incelemiş, eski Arap dilcilerle modern batılı dilcilerin teorileri arasında karşılaştırma yapıp orta yol bulmaya çalışmıştır. Bu çalışmada ise modern dönemde Arap dilbilimi alanında çığır açmış İbrahim Enîs’in semantik çalışmalarına kısaca değinildikten sonra onun dillerin kaynağı konusundaki görüşleri sunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Semantik, Dil, Kaynak, Teori, Enîs, İbrahim.

Abstract

The origin of languages, which is one of the controversial issues of semantics, has always been a subject that leaves a question mark in the minds of human beings, whether language is a phenomenon developed by man, a mechanism developed by nature, or a fact bestowed upon people by Allah, the supreme one. The origin of language has been a subject of study of many linguists and scholars in classical and modern times in the Arab world. In this study, the views of Ibrahim Anis, the pioneer of modern-era Arab linguistics, were discussed. In the language origin subject that he dealt with as part of semantics studies, Anis presented the opinions of ancient and modern scholars in this field. In this context, various theories have been introduced at different times and each of them has been shown in a different direction. İbrahim Anis, on the other hand, examined the theories about the language origin, and tried to find a middle way by comparing the theories of ancient Arab linguists to modern western linguists. In this study, after briefly mentioning the semantic studies of İbrahim Anis who broke new ground in the field of Arabic linguistics, his views on the source of languages were tried to be presented.Keywords
Semantics, Language, Origin, Theory, Anis, Ibrahim.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri