Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Elementary School Mathematics Teacher Candidates' Opinions On Instructional Technology And Material Design Lesson And Various Material Examples
(İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi Ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Görüşleri Ve Çeşitli Materyal Örnekler )

Author : Bilge PEKER    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 974-990
165    65


Summary

Bu çalışmada Türkiye’deki öğretmen yetiştiren lisans programlarında verilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” (ÖTMT) dersi hakkındaki ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek, materyal tasarlama sürecinin kendilerinde neleri geliştirdiğini düşündüklerine dair görüşlerini ortaya koymak, ayrıca kendi hazırlamış oldukları materyaller ile ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu nedenle çalışma ilişkisel tarama türünde betimsel bir araştırmadır. Verilerin analizinde, nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ÖTMT dersini alan 88 ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisine uygulanan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Değerlendirme Formu”ndan elde edilmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının, ÖTMT dersinin öğretmenlik mesleği ile ilgili kendilerine tecrübe kazandırdığını belirttikleri ve materyal tasarlama sürecinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğini düşündükleri görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının kendi hazırlamış oldukları materyalleri sınıf ortamında sunmalarının hem kendi mesleki gelişimleri açısından hem de onları dinleyen öğretmen adaylarının farklı materyaller ve uygulamalar ile karşı karşıya kalmaları açısından mesleki gelişimlerine katkı sağladığı, bu nedenle bu tür uygulamaların devam etmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın bulgular kısmında öğrencilerin tasarladıkları bazı materyallere ve bu materyallerin kullanımlarına yer verilmiştir.Keywords
Materyal tasarımı, İlköğretim matematik öğretmen adayları, Materyal örnekleri, Manipülatif

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of elementary school mathematics teachers on "Instructional Technologies and Material Design" (ITMD) lesson, how they made a progress during the material design process and on the materials they prepared themselves. Therefore, this study is a descriptive correlational research. Descriptive analysis and content analysis methods, which are among the qualitative research methods, were used in data analysis. The data of the study was obtained from "Instructional Technologies and Material Design Lesson Evaluation Form" applied to a total of 88 elementary school mathematics teacher candidates studying ITMD lesson. It was revealed that elementary school mathematics teacher candidates gained experience in teaching during the ITMD lessons and material design process developed their creative thinking skills. It was also understood that presenting the materials they prepared in the class made a good contribution to their career development both in terms of their own professional development and in terms of the other teacher candidates listening to them came across different materials and practices, so it is important that such practices continue. Also, some of the material examples prepared by the students and information about their usages given in the results section.Keywords
Material design, Elementary school mathematics teacher candidates, Material examples, Manipulatives

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri