Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Göstergebilimsel Bir Okuma; Loffıcıel Dergisi Dizel Reklam Metni İncelemesi
(Semiotic Reading; Lofficiel Magazine Diesel Advertising Text Analysis )

Author : Aslı ERCİYEŞ TOSUN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 907-918
165    62


Summary

Bu çalışmanın amacı tüketim kültürü içerisindeki dergilerde yayınlanan reklam fotoğraflarının ilettiği mesajlar ile nasıl yeni bir gerçeklik algısının oluşturulduğu, içinde yaşadığımız toplumun, kültürün ve ideolojilerin reklamlara nasıl yansıtıldığı ve biz tüketiciler tarafından zihnimizde nasıl inşa edildiğini postmodern göstergebilimsel analiz yolu ile ortaya çıkarmaktır. Temel hedefi mal, hizmet, ürün ve nesnelerin doğasına müdahalelerde bulunarak tüketim eylemlerimizi arttırmak olan reklamlar, fotoğraflar aracılığı ile bu misyonuna ulaşmakta tüketim eyleminin daimi olması ve artışının sağlanması adına fotoğraflar aracılığı ile gerçekliğe yapılan müdahaleler kültürel, stratejik, sosyolojik ve görsel boyutta sonuçlar yaratmaktadır. Yaşam tarzlarının, kimliklerin ve prestijin görüntüler ve tüketilen metalar üzerinden edinildiği bir dönemde reklam fotoğraflarının yaşamımızdaki önemi kaçınılmazdır. Reklamlar tüketim tercihlerimizi etkileyen ve yönlendiren görsel kültürün parçaları olarak yaşamımızın her anında medya iletileri ile ve özellikle fotoğraflar aracılığı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada özellikle tüketimin başat aktristleri olan kadınların tükettiği dergilerden örnek bir fotoğraf seçilmiştir. Çalışmaya konu olan Diesel reklam fotoğrafı Türkiye’de yayımlanan aylık süreli bir yayın olan Lofficıel dergisinden amaca yönelik örneklem yolu ile tespit edilerek analiz edilmiş, araştırma yöntemi olarak göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır.Keywords
Anahtar kelimeler: Reklam fotoğrafı, gerçeklik, göstergebilim

Abstract

ABSTRACT The aim of this work to find out how a new consumption and reality perception is being created and how the culture and ideology of the society that we lie in are reflected to the advertisements and how it is constructed in the minds of the consumers who are us with the messages of the advertisement photographs those are published in the magazines which are in the consumption culture by postmodern semiotic analysis. When the advertisements whose fundamental aim is to increase our consumption actions by interfering goods, service, product and the nature of the objects are reaching their mission by means of photography, our achievement to reach the truth behind the visual and the interventions to the reality by means of photography in order to make the consumption action permanent and to make it rise, put forward the importance of the work in culturally, strategically, sociologically and visually dimensions. The importance of the advertisement photographs are inevitable in a period that lifestyles, identities and prestige upon the images and consumed meta. We come across with the advertisements as pieces of the visual culture which leads and affects our consumption choices in every moment of our lives by means of media messages and especially by the photographs. In this work, a photograph from the magazines which are especially consumed by the women who are the dominant actresses of the consumption is chosen as a sample. Diesel advertisement photograph which is the subject of this work is selected from a magazine which is a monthly periodical publication in Turkey that named as Lofficiel and analyzed by the method of goal directed paradigm and semiotic analysis method was used as method of investigation.Keywords
Keywords: Advertisement photograph, reality, semiotic

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri